پدرام صادقی , pedram2_2

پدرام صادقی

 به می عمارت دل کن که این جهان خراب                           بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت
پدرام صادقی , pedram2_2

پدرام صادقی

مطالب تصاویر 13


آخرین تصاویر پدرام 11 تصویر