پاورچین , pavarchiin

پاورچین

پاورچین , pavarchiin

پاورچین

236نــــفــــــر
عضو شده اند
236نفر عضو شده اند
هیچ چیز جای ِ خودش نیست !زنـــدگی ..آدم هـــا ..قلب هـا ..یا یکی بی دل است ! ..... یا دو دل !یکی هم اینجــا...بی تــو ...... دل توی ِ دلش نیستشروع به کار 91.3.8هیچ چیز جای ِ خودش نیست !زنـــدگی ..آدم هـــا ..قلب هـا ..یا یکی بی دل است ! ..... یا دو دل !یکی هم اینجــا...بی تــو ...... دل توی ِ دلش نیستشروع به کار 91.3.8مشاهده کامل مشخصات
6 خرداد 1391
سرگرمی و طنز
در حال عضو گیری ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ...Loading

اعضاء

 • احسان علیزاده , ehsanalizade12
 • هما مقدم نیا , homa10000
 • ندا مدیر , p30neda
 •  , gharibe_1372
 • 236 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • بهرویان , behrooyan
 • غم خانه , ghamkhane
پاورچین , pavarchiin
جملات شریعتی
فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
ادامه
99
22
  پاورچین , pavarchiin
  جملات شریعتی
  فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
  ادامه
  1
   پاورچین , pavarchiin
   جملات شریعتی
   فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
   ادامه
    پاورچین , pavarchiin
    جملات شریعتی
    فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
    ادامه
     پاورچین , pavarchiin
     جملات شریعتی
     فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
     ادامه