سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 بارون تو را به من داد.....
سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25
cloobid
tafre_hamishegi_vahi
، 8 سال و 10 ماه و 24 روز
مرد 22 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، -

آلبوم تصاویر

25 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 1 سال پیش
بارون تو را به من داد.....
99
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 1 سال پیش
تویی تو همگام مثله نفس هام پایانه خطی اون خط آخر تو مرز فردا تویی یه سنت یه یادگاری همیشه هستی عزیز دنیام
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 1 سال پیش
خودم تنها...تنها دلم
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 1 سال پیش
گاهی خط کشیدن رو همه چیز بهترین راه
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 1 سال پیش
باز صدای بی صدا مثل یه کوه بلند مثه یه خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد.با دست های فقیر با چشم های محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد.....