سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

 چون به تقدیر قضا کار جهان خواهد شد، میروم هر چه خدا خواست همان خواهد شد.
سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

مطالب
cloobid
soheyla_shad
، 7 سال و 3 ماه و 21 روز
زن 32 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، وکیل عدلیه


تبلیغات

سهیلا  , soheyla_shad
ما دزد نیستیم،

ما گرسنه ایم.

ادامه
99
سهیلا  , soheyla_shad
شب از فراق تو ،مینالم ای پری رخسار !
چو روز گردد ، گویی در آتشم بی تو ...

ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
عقاب 3 ماه پیش
محتاجم ...
محتاجِ یک فنجان چای ،
که پهلویش تو باشی ...

ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
برف بارید به این شهر
کجایی بی من
کاش سردت نشود
دل نگرانم برگرد...!!!

ادامه