پسر ایرونی  , shahpesar_60

پسر ایرونی

 درختان به من آموختند:   پایبندی هرکس به اندازه ی ریشه ی اوست.   به هر درختی نمی توان تکیه کرد
پسر ایرونی  , shahpesar_60

پسر ایرونی

مطالب
cloobid
shahpesar_60
، 10 سال و 8 ماه و 4 روز
مرد 38 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مدیر بخش


تبلیغات

پسر ایرونی  , shahpesar_60
پسر ایرونی اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 4 سال پیش
99
پسر ایرونی  , shahpesar_60
پسر ایرونی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
پسر ایرونی  , shahpesar_60
پسر ایرونی اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 4 سال پیش
رشته : مهندسی ژنتیک

پسر ایرونی  , shahpesar_60
پسر ایرونی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
شغل : مدیر بخش

پسر ایرونی  , shahpesar_60
پسر ایرونی اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 4 سال پیش
عنوان شغلي : مدیر بخش یک شرکت خصوصی