نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مجموعه صدای وکیل , sedayevakil

مجموعه صدای وکیل

 صدای وکیل ارائه دهنده برترین راه کارهای حقوقی-مشاوره حقوقی تلفنی رایگان توسط وکلای پایه یک دادگستری 16-66567311-021
مجموعه صدای وکیل , sedayevakil

مجموعه صدای وکیل

مطالبدوستان 518
cloobid
sedayevakil
، 6 سال و 23 روز
مرد 51 ساله متاهل
فوق ليسانس ، وکیل پایه یک دادگستری

دوستان

 • محسن   فضلی , arshasb5
 • منصور , mansoor_sharifi
 • دیوید ایرانی , david140
 • حسن  , 12qwe
 • 518 نفر

  morebox img

رسانه ها

 • وکلای دادگستری خانواده , mr.vakil
 • کلوب دات کام , recreation
 • 11 رسانه

  morebox img
وبلاگ میهن بلاگ
مجموعه صدای وکیل , sedayevakil
5 سال پیش
16 الی 66567311-021
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
‌ماده 62 - در امور كیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یك استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یك استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی كه دادگاه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی كشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
مشاوره رایگان حقوقی
ادامه
99
مجموعه صدای وکیل , sedayevakil
16 الی 66567311-021
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
ماده 56-شورای عالی دفاع میتواند یك یاچندطبقه افسران ودرجه داران و افراد وظیفه خدمت دوره ضرورت راانجام داده اندو دردوره های احتیاط و ذخیره خدمت وظیفه عمومی هستند برای تجدید یا تكمیل آموزش نظامی فراخوانده یا پیشنهاد بسیج همگانی به مقام رهبری بنماید.
نحوه احضار و مهلت معرفی فراخواندگان همچنین كسانی كه بعلل ناشی از وضع جسمانی یا اجتماعی یا حساسیت مشاغل آنان ممكن است از فراخوانده شدن برای تجدید یا تكمیل آموزش نظامی معاف شونددر آئیننامه اجرائی این قانون كه توسط وزارتین دفاع و سپاه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 57-كلیه فراخواندگان برای خدمت دوره احتیاط و ذخیره یاتجدید یا تكمیل آموزش یا بسیج همگانی حقوق معادل حقوق ثابت افسران ، درجه داران و افرادكادر ثابت همدرجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه های مربوطه دریافت خواهند داشت .
تبصره 1-فراخواندگان موضوع این ماده درصورتی كه كارمندیكی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت باشند مابه اتفاوت حقوق و مزایای خود را از سازمان متبوع دریافت خواهندداشت .
تبصره 2-میزان حقوق پرسنل احتیاط و ذخیره در زمان جنگ بنابر پیشنهاد ستاد مشترك و تصویب شورایعالی دفاع خواهد بود.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
مشاوره رایگان حقوقی
ادامه
مجموعه صدای وکیل , sedayevakil
5 سال پیش

16 الی 66567311-021
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
مشاوره رایگان حقوقی
ادامه
مجموعه صدای وکیل , sedayevakil
5 سال پیش
16 الی 66567311-021
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
ماده 2. رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افكارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریك یا چند زمینه مورد اشاره درماده یك.
ب. پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج. تلاش برای نفی مرزبندی های كاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی،اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ه. حفظ و تحكیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی.
تبصره ـ هریك از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوق الذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و درمسیر جمهوری اسلامی باشد.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
مشاوره رایگان حقوقی
ادامه
مجموعه صدای وکیل , sedayevakil
16 الی 66567311-021
وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری
ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است -
1 - حدود2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده 0
ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود كه نوع ومیزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است .
ماده 14 - قصاص ، كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد .
ماده 15 - دیه ، مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است كه نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل كسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .
ماده 18 - مدت كلیه حبس ها از روزی شروع میشود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم بعلت اتهام یا اتهاماتیكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی كسر میكند .
ماده 19 - دادگاه میتواند كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتمیم حكم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محكومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد.
برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید
مشاوره رایگان حقوقی
ادامه