سحر  , saharrohebaran

سحر

 زیباترین حس سجده این است که در گوش زمین پچ پچ میکنی اما در اسمان صدای تو را میشنوند.
سحر  , saharrohebaran

سحر

مطالب
cloobid
saharrohebaran
، 9 سال و 8 ماه و 26 روز
زن 34 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

سحر  , saharrohebaran
سحر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
وضعيت تاهل : مجرد

99
سحر  , saharrohebaran
سحر 3 سال پیش
زیباترین حس سجده این است که در گوش زمین پچ پچ میکنی اما در اسمان صدای تو را میشنوند.
سحر  , saharrohebaran
سحر 4 سال پیش
خدایا! چه گم کرد؟ آن که تو را یافت.......و چه یافت آنکه تو را گم کرد؟