نرم افزار اندروید کلوب
سحر  , sahargitar

سحر

 دقت کردین دل میگه اره تجربه  خفه.....
سحر  , sahargitar

سحر

مطالب
cloobid
sahargitar
، 6 سال و 5 ماه و 20 روز
زن 27 ساله مجرد
فوق ديپلم ، دانشچو


تبلیغات

سحر  , sahargitar
4 سال پیش
ادامه
99
سحر  , sahargitar
۞۩ஜ○رونالدو مسی○✔ஜ۩۞۩ஜ
✔☼ برای حمایت از رسانه رونالدو و مسی لطفا مطالب را پست مجدد کنید ♥
ادامه
109
19
44
سحر  , sahargitar
4 سال پیش
ﻋﮑﺎﺳﺎ؟؟
ﺧﻮﺷﮕﻼﺍ؟؟
ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍ؟؟گلکسی بدستا؟؟
ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍ؟؟
ﻫﻤﻪ 4 ﺗﺎﯾﯿﺎﺍ؟؟
ﻫﻤﻪ 6 ﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎ؟؟
ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﺎ ؟؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺎﺍ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺎﺍ؟؟
ﮔﻨﺪﻩ ﻫﺎ؟؟
ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻨﺪﻩ ﻫﺎ؟؟
ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ؟؟
ﻣﻐﺮﻭﺭﺍ؟؟
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﺎ؟؟
ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﻮﺭﺍ؟؟
ﻋﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍ؟؟
ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺎ؟؟ کلیپس دارا؟؟
ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﺍ؟؟
ﺗﮏ ﭘﺮﺍﺍﺍ؟؟
ﺁﺑﺠﯿﺎﺍ؟؟
ﺩﺍﺩﺍﺷﺎﺍ؟؟
ﮐﺼﺎﻓﺘﺎﺍﺍﺍﺍ؟؟؟
ﻋﻘﺪﻩ ﺍﯾﯿﺎﺍ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯿﺎﺍ؟؟
ﻫﻔﺘﺎﺩﯾﺎﺍﺍﺍﺍ؟؟
ﻫﺸﺘﺎﺩﯾﺎﺍ؟؟
ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﺍ؟؟
ﺩﺍﻓﺎﺍ؟؟
ﭘﺎﻓﺎﺍ؟؟
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﺍ؟؟
ﺳﯿﻨﮕﻞ ﻓﻮﺭ ﻭﺍﺭﺍ؟؟
ﺑﻼﮐﺎﺍ؟؟
ﻫﻮﯾﺠﺎﺍﺍﺍ؟؟؟؟خرگوشاااا!!!!

ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ پیشاپیش
ﻋﯿﺪ ﻫﻤﺘﻮﻭﻭﻭﻭﻥ ﻣﺒﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭﮎ
ادامه
سحر  , sahargitar
43
15
24
سحر  , sahargitar
زیادی خوردنی تشریف دارن ایشون ^_^
ادامه
631
67
215