دخـتری از جنس ابریشم  , niki_a20002000

دخـتری از جنس ابریشم

  בلم براے روزهایے ڪـہ مهربون بوבے تنگ  هست  ڪمے مهربان باش  
دخـتری از جنس ابریشم  , niki_a20002000

دخـتری از جنس ابریشم

مطالب
cloobid
niki_a20002000
، 13 سال و 2 ماه و 11 روز
زن 78 ساله متاهل
زير ديپلم ،


تبلیغات

اطلاعات پروفایل

کلوب آی دی

cloobid
niki_a20002000
، 13 سال و 2 ماه و 11 روز

نام

دخـتری از جنس ابریشم ، niki alipoor

درباره من

اشڪ وבوست בارم چوטּ❁❁

مونس تنہاییم بوב❁❁

ہموטּ اشڪے ڪہ بہ حرفاے בلم گوش میڪنہ❁

ہموטּ اشڪے ڪہ غم وבرבہاے منو میفہمیـב❁

ہموטּ اشڪے ڪہ از شـבت غم آغوش گرم چشمانم رو رہا میڪرב❁❁

وبر گونہ ہام سرازیر میشـב ❁

ہمون اشڪے ڪہ مہمون בستاے سرב وبے ڪس مـטּ شـב❁

اے اشڪ❁

اے ہمـבم مـטּ❁❁

اے ہم زبوטּ مـטּ❁❁

ہیچ وقت فراموشت نمیڪنم .❁

_▓▒▒▓
______▓▒▓_▓▒▒▓_▓▒▓
_____▓▒░▒▓__▓__▓░▒▓
_____▓▒▒▓_▓▓_▓▓_▓▒░▓
___▓▒░▒▓_▓░▒▓_▓▓_▓▒▓
___▓▓___▓▒░▒▓_▓▓_▓▒▒▓
___▓_▓_▓▒▒▓_▓▒▒▓_▓▒▓
__▓__▓▒▓_▓▓__▓▒▒▓_▓▒▓
_▓▒▓_▓░▒▓__▒▓_▓▒▓_▓▓
▓▒▒▓_▓▒░░░░▒▓_▓▓_▓▒░▒▓
▓▒░▒▓_▓▒░░░▒▓_▓_▓▒░░▒▓
▓▒░▒▓_▓▒░░░░▒▓_▓▒░░▒▓
_▓▒▒▓___▓▒░▒▓_▓▒░░░░▒▓
__▓▓_▓▒▓______▓▒░░░▒▓
_____▓▒░░░░▒▓_▒▓░░▒▓
____▓▒░░░░░░▒▓█▓▒░▒▓
____▓▒░░░░░░▒▓█_▓▒▓
_____▓▒▓_▓▒░▒▓█
_________▓▒▒▓_█
__________▓▒▓_█
_______________█
_████_________█
__█████_______█
___████________█
____█████______█
_________█______█
_____███_█_█__█
____█████__█_█
___██████___█_
____████____█

نگاہت را بہ ڪسے بـבوز ڪہ قلبش برای تو بتپہ

چشمانت را با نگاه ڪسے آشنا ڪـטּ ڪہ زنـבگے را בرڪ ڪرבه باشہ

سرت را روی شانہ ہاے ڪسے بگذار

ڪہ از صـבاے تپشہاے قلبت تو را بشناسہ

آرامش نگاہت رو بہ قلبے پیونـב بزטּ ڪہ بے ریاتریـטּ باشہ

لبخنـבت را نثار ڪسے ڪـטּ ڪہ בل بہ زمین نـבاבه باشہ

رویایت رو با چہره ے ڪسے تصویر کـטּ

ڪہ زیبایے را احساس ڪرבه باشہ

چشم بہ راه ڪسے باش ڪہ تو را انتظار ڪشیده باشہ

اما عاشق ڪسے باش ڪہ تڪ تڪ سلولہای بـבنش


تقـבس عشق را בرک ڪنـב
...
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶22222222¶¶¶¶2222222222222¶¶
____________¶¶222222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶22222¶¶
____________¶222222¶¶22¶¶222¶¶22¶¶¶2¶¶22222¶
___________¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶¶¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶222222222222222¶¶2¶222¶¶
___________¶222222¶22222222222222¶¶2¶¶22¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶22222222222¶¶¶¶2¶22¶¶¶2¶¶¶¶
_______¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶2222222¶¶¶¶22¶¶¶2¶¶222222¶¶
________¶¶222222222¶¶¶¶¶22¶¶¶¶22222¶¶¶222222222¶
_________¶¶22222222222¶¶¶¶¶22222222¶¶22222222¶¶¶
_______¶¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶2222¶¶22222222¶¶
______¶¶222¶¶¶22222222222222¶¶¶¶2¶¶2222222¶¶¶
_____¶¶222222¶¶¶222222222222222¶¶¶¶22222¶¶¶
______¶¶¶¶22222¶¶¶2222222222222222¶¶22¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶222¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶222¶¶¶¶¶¶222222¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
__________________________¶§¶¶
_________________________¶¶§¶
_________________________¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶§¶¶___¶¶¶¶¶77¶¶¶777¶¶¶
________________________¶¶§¶____¶7777¶¶¶¶777¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶______¶§¶¶¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
____¶¶¶777¶¶¶¶¶77¶_____¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶___¶¶§¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶
_____________¶¶_____¶¶¶¶§¶
______________________¶§¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶§¶____¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶___¶¶777¶¶¶¶¶777¶¶¶¶
_____________________¶§¶___¶¶¶¶¶¶7777¶¶¶¶¶
____________________¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
___________________¶¶§¶
___________________¶¶¶¶
_______________ ___¶§¶¶

نیت کرده ام بہِ " بے خیالے " . . .

تا " فراموشے " عادت ِ روزمرگے ہِایم شود !

اما باز ، وقتے ، خیس ِ" خاطره ے ِ خیالت " مے شوم

. . . .بی شعورانہِ . . . .

" پرسہِ ہِای بی خیالی " را ،

بہِ جرم ِ یادت ، دار مے زنم !

و دوباره وصلہِ مے شوے به سرم !

با طعمے تلخ !!!

تلخ مزه اے ِ تو ،روحم را می جود . . .

و تلخ مزه اے ام ، سکوتت را بالا نمے آورد



وضعیت

زن متاهل

محل سکونت

Iran ، سیستان و بلوچستان ، زاهدان

تحصيلات

زير ديپلم

دین

اسلام

تاریخ عضویت

14 مهر 1384 ساعت 13:26