مهرنوش , mehrnooshother

مهرنوش

 چیزهایی هست که :‌از دست رفتنشان را هیچ چیزی در دنیا نمی تواند جبران کند...
مهرنوش , mehrnooshother

مهرنوش

مطالب
cloobid
mehrnooshother
، 10 سال و 8 ماه و 12 روز
زن 49 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • شوک , shockclub
  مدیرشوک
 • تک تک , taktakclub
  مدیرتک تک
 • 63 رسانه

  morebox img


تبلیغات

مهرنوش , mehrnooshother
هر کسی
یک امید،
یک عُصیان،
یک از دست دادن،
یک درد،
یک تنهایی،
یک اندوه،
در خود دارد. .

زیرا
از درون ِ هر کس
یک نفر رفته است،

و هر کاری که می کند
نمی تواند او را بدرقه کند. .

ادامه
99
مهرنوش , mehrnooshother
مهرنوش 8 ماه پیش
چیزهایی هست که :‌از دست رفتنشان را هیچ چیزی در دنیا نم یتواند جبران کند...
مهرنوش , mehrnooshother
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
بعضیا تو وقت خالیشون باهات حرف میزنن بعضیا هم وقتشون رو خالى میكنن تا باهات حرف بزنن

فرق این دو رو یاد بگیر .
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
10 ماه پیش
ادامه