سهیل ف , m..m..f.

سهیل ف

 بیا که حالِ پریشان من چه پی در پی       *************      شبیه زلف تو در باد، "شانه" می‌خواهد
سهیل ف , m..m..f.

سهیل ف

مطالب
cloobid
m..m..f.
، 3 سال و 2 ماه و 10 روز
مرد 37 ساله متاهل
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • عشق واقعی , true_love
 • 4 رسانه

  morebox img


تبلیغات

سهیل ف , m..m..f.
کاش چون پاییز بودم...
کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم
بـرگ‌های آرزوهـایـم یـکـایـک زرد می‌شـد
آفتاب دیدگـانم سـرد می‌شد
آسمان سینه‌ام پردرد می‌شد
ناگهان توفان اندوهی به جـانم چنگ می‌زد
اشک‌هایم همچو باران دامنم را رنگ می‌زد
وه چـه زیـبـا بـود اگـر پـاییز بودم
وحشی و پرشور و رنگ‌آمیز بودم
شاعری در چشم من می‌خواند شعرآسمانی
در کنار قلب عاشق شعله می‌زد
در شرار آتش درد نهانی
نغمۀ من...
همچو آوای نسیم پر شکسته
عطر غم می‌ریخت بر دل‌های خسته
پیش رویم چهرۀ تلخ زمستان جوانی
پشت سر آشوب تابستان عشق ناگهانی
سینـه‌ام منزلگـه انـدوه و درد و بـدگـمانی
کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز بودم...
ادامه
99
12
5
2
لاله ایرانی , girl.good.love66
سه شنبه 24 مهر ، 10:04
لایک
ادامه
ترانه , shiva_daf
یکشنبه 15 مهر ، 12:49
لایک.....
ادامه
شیدااااااااااا , sheyda_63
سه شنبه 3 مهر ، 07:33


ادامه
سهیل ف , m..m..f.
بـه هـمـان قدر که چشم تو پر از زیباییست
بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهاییست

ایـن غـزلـهـای زلالـی کـه ز مـن میشنـوی
چـشـمـه جـاری انـدوه دلـی دریـایـیـسـت

چـنـد وقـت است که بازیچه مردم شده ام
گـر چه بازیچه شدن نیز خودش دنیاییست

دل بــه دریــا زده تــا بــاز هــم آغــاز کـنـم
مـاجرایی که سرانجـامش یـک رسواییست

امـشـب ای آیـنـه تـکـلـیـف مـرا روشن کن
حـق بـه دست دل من عقل و یـا زیباییست

دلـخوش عشق شما نیستم ای اهل زمین
بـه خـداونـد کـه مـعـشوقـه مـن بـالاییست

ایـن غــزل نـیــز دل تـنـگ مـرا بــاز نــکــرد
روح مـن تـشـنـه یـک زمـزمـه نـیـمـاییست
ادامه
10
2
2
ترانه , shiva_daf
یکشنبه 15 مهر ، 13:02
+++++++
ادامه
ستایش , khaterehshirin
دوشنبه 2 مهر ، 11:55
شهرت عشق کند زمزمه حسن بلند
شد ز یوسف سخن عشق زلیخا مشهور
ادامه
سهیل ف , m..m..f.
گفتی: بـمـان، می خـواستم اما نمی شد
گفتی: بـخـوان بـغض گـلـویـم وا نمی شد

گفتم: که می ترسم من از سحر ِنگاهـت
گفتی: نترس ای خوب ِمن امـا نمی شـد

گفتی: نـگـاهـم کـن بـبـین آهسته دیـدم
راهی نبود از مرز ِمی شـد تـا نـمی شـد

دست ِدلـم پیش ِتـو رو شد آه ای عـشق
راز ِنـگـاهـم کـاشکـی افـشــا نـمی شـد

در ورطه ای از عـشـق وعقل افتاده بـودم
چون عشق ِتو در ظرف ِعقلم جا نمی شد

می خـواسـتـم نـاگـفـتـه هـایـم را بـگـویم
یـا بـغـض مـی آمـد سـراغـم یـا نمی شد

گـفـتـی کـه تــا فـردا خــداحـافـظ ولـی آه
آن شـب نـمـی دانـم چـرا فـردا نمـی شد
ادامه
سهیل ف , m..m..f.
عمری به هر کوی و گذر گشتم کـه پیـدایـت کنم
اکـنـون کـه پـیـدا کرده ام بنشین تـمـاشـایـت کنم

الـمـاس اشـك شـوق را تاجی بـه گیـسویـت نهم
گـل هـای بـاغ شــعــر را زیــب ســرا پـایـت كـنـم

بنشین كه من با هر نظر با چشم دل با چشم سر
هـر لـحـظـه خـود را مست تـر از روی زیبایت كـنم

بنشینم و بنشـانمت آنسـان كـه خـواهـم خوانمت
وین جـان بر لـب مـانده را مـهـمـان لـبـهـایـت كنم

بوسم تـو را بـا هـر نفس ای بخت دور از دسترس
ور بانگ برداری كـه بـس غـمگیـن تمـاشـایت كنم

تـا كهكشان تـا بـی نـشان بـازو بـه بـازویـت دهـم
بـا هـمـزمـانـی هـمـدلـی جـان را هـم آوایـت كنم

ای عـطـر و نـور تـو امـان یـك دم اگـر یـابـم امــان
در شعری از رنگین كـمـان بـانـوی رویـایـت كـنـم

بـانـوی رویـاهـای مـن، خـورشـیـد دنـیـاهای مـن
امـیـد فــرداهـای مـن، تـا كـی تـمـنـایـت كـنـم؟!
ادامه
9
2
1
ترانه , shiva_daf
یکشنبه 15 مهر ، 13:03
قشنگ بود
ادامه
الهام راد , elhamlili
دوشنبه 2 مهر ، 18:10
زیبا و دلنشین
ادامه
سهیل ف , m..m..f.
شده هرگز دلت مـال ِ کـسـی بـاشـد که دیگر نیست؟
نـگـاهـت سـخـت دنبـال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟

بــرایـــت اتــفــاق افــتــاده در یــک کـــافـــه ی ِ ابـــری
تـه ِ فـنـجـان ِ تـو فـال ِ کـسـی بـاشـد کـه دیگر نیست؟

خـوش و بـش کـرده ای بـا سـایـه ی ِ دیــوار وقـتـی کـه
دلـت جـویـایِ احـوالِ کـسـی بـاشـد کـه دیـگـر نیـست؟

چـه خـواهـی کـرد اگـر هـربـار گوشــــی را کــه بـرداری
نـصـیـبـت بـوقِ اشـغـالِ کـسـی بـاشد که دیگر نیست؟

حـواس ِ آســمــانــت پــرت روی ِ شـیـشـه هــای ِ مــه
سکـوتـت جـار و جنـجـالِ کـسی بـاشد کـه دیگر نیست

شـب ِ سـرد ِ زمـستـانـی تــو هـم لـرزیـده ای هـر چـند
بــه دور ِ گـردنــت شـال ِ کسی بـاشد که دیگر نیست؟

تــصــور کــن بـــرای ِ عــیــدهـــای ِ رفــتــه دلــتــنــگــی
بـه دستـت کـارت پستـال ِ کـسی باشد که دیگر نیست

شـبــیــه ِ مــاهــی ِ قــرمــز بــه روی ِ آب مـی مـــانـــی
که سین ات هفتمین سال ِ کسی باشد که دیگر نیست

شـود هــر خـوشه اش روزی شـرابـی هـفـتـصـد سـالـه
اگــر بـغـضـت لـگـدمــال ِ کـسـی بـاشـد که دیگر نیست

چـه مـشکـل می شود عـشقـی که حافظ در هوای ِ آن
الا یــا ایـهـا الــحــال ِ کـسـی بــاشـد کــه دیـگـر نیست

رسـیــدن سـهـم ِ سـیــب ِ آرزوهــایــت نــخــواهـد شـد
اگـر خـوشبختی ات کـال ِ کـسی بـاشد که دیگر نیست
ادامه
8
3
1
فــرزانه , bahar64i
دوشنبه 2 مهر ، 16:10
ادامه
آرتا محمدی , pedarzan
دوشنبه 2 مهر ، 15:20
لایك
ادامه
ستایش , khaterehshirin
دوشنبه 2 مهر ، 12:19
ای رهگذر کوچه احساس کجایی
محبوب ترین عابر شبهای رهایی
ادامه