خاطره  , khatereh2

خاطره

 خطرناک ترین نوع بشر کسی است که فهم کم واعتقادش زیاد است.
خاطره  , khatereh2

خاطره

مطالب
cloobid
khatereh2
، 5 سال و 3 ماه و 22 روز
زن 34 ساله مجرد
ليسانس ، میکروبیولوژی


تبلیغات

خاطره  , khatereh2
خاطره 5 ماه پیش
خطرناک ترین نوع بشر کسی است که فهم کم واعتقادش زیاد است.
99