هادی تایماز , htaymaz

هادی تایماز

 پاچون به حریم ماگذارید                 ساکت شده پارس کم نمایید
هادی تایماز , htaymaz

هادی تایماز

مطالب
cloobid
htaymaz
، 5 سال و 3 ماه و 28 روز
مرد 32 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، آزاد

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • لنزور , lenzor
  • 168 رسانه

    morebox img


تبلیغات

هادی تایماز , htaymaz
طفل بودم دزدکی پیروعلیلم ساختند/آنچه گردون میکندبامانهانی میکند/میرسدقرنی بپایانوسپهربایگان/دفتردوران ماهم بایگانی میکند
ادامه
99
هادی تایماز , htaymaz
هادی 5 سال پیش
پاچون به حریم ماگذارید ساکت شده پارس کم نمایید
هادی تایماز , htaymaz
هادی 5 سال پیش
پاچون به حریم ماگذارید ساکت شده پارس کم نمایید
هادی تایماز , htaymaz
آنکس که میداندومیداندکه میداند./..اسب شرف ازگیتی گردون بجهاند آنکس که میداندونمیداندکه میداند./بیدارکنیدش که بسی خفته نماند آنکس که نمیداندومیداندکه نمیداند/لنگان خرک خویش به مقصد برساند آنکس که نمیداندونمیداندکه نمیداند/درجهل مرکب ابدالدهربماند
ادامه