فرزاد صالحی , farzad_9019

فرزاد صالحی

           شیشه نازک احساس مرا دست نزن! چندشم میشود از لکه انگشت دروغ..آنکه میگفت که احساس مرا میفهمید کو؟ کجاست؟! که احساس مرا مفت فروخت....
فرزاد صالحی , farzad_9019

فرزاد صالحی

مطالب تصاویر 6
cloobid
farzad_9019
، 9 سال و 11 ماه و 27 روز
مرد 32 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ،

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

فرزاد صالحی , farzad_9019
پیشکش می کنم
مهربانی را به کسانی که
از دل شکستن بیزارند
و در تمنای آنند
که دلی بدست آورند
آنانکه رحمت آفرینند
نه زحمت آفرین
و بر آنند که در زندگی
پل باشند نه دیوار
ادامه
99
فرزاد صالحی , farzad_9019
گاهی برای او
چیزهایی می نویسی
بعد پاك میكنی
پاك میكنی...
او هیچ یك از حرف های تو را نمی خواند اما
تو تمام حرف هایت را گفته ای...

ادامه
16
1
4
فرزاد صالحی , farzad_9019
آشتی افتاده بر جانم

نمی دانم از کجا ، از کی

مرا این گونه می بینی

ولی آتش کند غوغا

ندانستم ، که این آتش

کند عمرم فنا یکجا
ادامه
5
2
2