سمانه  , domanlig.68

سمانه

 .......
سمانه  , domanlig.68

سمانه

مطالب
cloobid
domanlig.68
، 3 سال و 11 ماه و 3 روز
زن 29 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

سمانه  , domanlig.68
سمانه 1 سال پیش
.......
99
سمانه  , domanlig.68
سمانه 1 سال پیش
خدایااااااااااااااااااااااااااا نفسم بالا نمیاد.................
سمانه  , domanlig.68
سمانه 1 سال پیش
دستان ساقی بسته و ساغر شکسته خون بر درِ میخانه اصلا دیدنی نیست
سمانه  , domanlig.68
شمـع وجود فاطمـه سوسو گرفتـه است

شب با سکوت بغض علی خو گرفته استآتـش گـرفت جـان علی با شرار آه

وقتی که از ولی خدا رو گرفته استدر دست ناتوان خودش بعد ماجرا

این بار چندم است كه جارو گرفته استقلب تمام ارض و سماوات و عرش و فرش

یک جـا بـرای غـربـت بـانو گـرفته استحـتی وجـود میخ و در و تـازیـانـه ها

عطر و مشام از گل شب بو گرفته استبـا ازدحـام مـوج مخـالف بیـا ببین

کشتی عمر فاطمه پهلو گرفته استمردی که بدر و خیبر و خندق حماسه ساخت

سـر در بغــل گـرفتــه و زانــو گـرفـته است

ادامه
سمانه  , domanlig.68
بر ساحل شكافته پهلو گرفته بود

ماهی كه از ادامه شب رو گرفته بودآرامشی عجیب در اندام سرو بود

گویا تنش به زخم تبر خو گرفته بوددستی به دستگیره دروازه بهشت

دستی دگر بر آتش پهلو گرفته بودبرخاست تا رسد به بهاری كه رفته بود

آهوی عشق بوی پرستو گرفته بودآن شب چگونه مرگ به بانو جواز داد؟

او كه همیشه اذن ز بانو گرفته بوداز كوچه‌های شهر صدایی نشد بلند

نعش مدینه در تب شب بو گرفته بودپشت زمین شكست، خدا گریه‌اش گرفت

وقتی علی دو دست به زانو گرفته بود
ادامه