نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مختار سقفی , bahman1983

مختار سقفی

 مخاطب خاصی ندارد نوشته هایم اما تا دلت بخواهد هم درد دارد "داغ تمام نوشته هایم"
مختار سقفی , bahman1983

مختار سقفی

مطالب
cloobid
bahman1983
، 10 سال و 1 ماه و 16 روز
مرد 38 ساله متاهل
فوق ديپلم ،
وبلاگ میهن بلاگ
اطلاعات پروفایل

کلوب آی دی

cloobid
bahman1983
، 10 سال و 1 ماه و 16 روز

نام

مختار سقفی ، Mokhtar saghafi

درباره من

__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______________________________ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________________ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________ _________¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶____________________________ _________¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶____________________________ _________¶¶1¶¶¶1111_1¶11¶¶¶¶¶¶____________________ __________11____11__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________ ___________11__1111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________ ____________11_11111¶¶¶¶¶¶111¶1¶¶¶1_______________ ____________1¶111_11¶¶¶1_11¶11¶¶¶¶¶¶______________ ____________¶¶1_1111¶¶¶¶__11__1¶¶1¶¶¶_____________ ___________¶¶¶¶1_____¶¶11______1¶¶¶¶¶¶____________ __________¶¶¶¶¶¶¶1___¶¶¶_11111_1¶¶¶¶¶¶¶¶1_________ _______¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1__1¶¶¶¶¶¶11¶¶1________ _____¶¶11¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11___11_______ ____¶¶¶¶1¶¶¶_1¶1_¶¶¶1¶¶1¶¶1111¶1¶¶¶¶______11______ ____¶¶¶¶1_1¶¶1¶¶1_¶1_1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶________11_____ ___1¶¶¶¶¶¶1¶¶__¶¶1¶¶¶1¶11¶1¶¶¶11_¶_________111____ ___1¶¶¶¶¶¶_1¶¶1¶¶1_¶1_¶11¶¶¶¶¶¶1_1________1111____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶__¶¶1¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶1_________11_11____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶11¶1¶¶1¶¶1¶¶1_________11___11___ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11_________111_____1¶__ __¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶1¶¶1¶11¶¶¶¶__________111_____11¶__ __¶¶¶¶¶¶1___________111___________111___1___11¶¶1_ __¶¶¶¶¶¶11111___________________1¶11_________1¶¶__ __¶¶¶¶¶1_11¶¶¶¶¶1111111_1_____11¶¶___________1____ __¶¶¶¶¶¶11¶¶11¶¶¶1¶¶1¶¶11_11¶¶¶_¶¶___________1____ __¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶1_¶¶11______1__11___ __¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1_¶¶11_________11___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶11¶11¶¶1¶¶¶11¶1_¶¶1__________11___ _1¶¶¶¶¶¶¶11¶1_¶¶_¶¶1_¶1_¶1¶¶¶¶1_¶¶1________1_11___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1_¶¶1___________1___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1_¶¶1___________1___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶11111111¶¶___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶1__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __1111_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ ___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______ _______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶1_____1¶¶¶¶¶¶

وضعیت

مرد متاهل متولد 24/آبان/1362

محل سکونت

Iran ، اردبیل ، اردبیل

تحصيلات

فوق ديپلم

دین

اسلام

تاریخ عضویت

11 اردیبهشت 1390 ساعت 12:23