سی نا  , 30_n4

سی نا

 نا امیدی نخستین گامی است که انسان به سوی گور بر می دارد . ناپلئون بناپارت
سی نا  , 30_n4

سی نا

مطالب
cloobid
30_n4
، 9 سال و 6 ماه و 2 روز
مرد 28 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، معاون بابام


تبلیغات

سبا جمالی , saba_jigarxxx
نوشته سبا برای سی نا 5 سال پیش
دختر اســـت دیگر...

گاهی دلـــش می خواهد بهــانه های الکـــی بگیــرد به هـــوای آغـــوش تو شــانه هــای تو... ...

که بعــد ، تــو آرام خیــــلی آرام در گوشـــش زمـــزمه کنـــی:

ببین من عاشقتــــم خُــــــب... ؟!
ادامه
99
2
1
سی نا  , 30_n4
شنبه 2 دی ، 09:27
likeeeeeeeeeeeeeee
ادامه
سبا جمالی , saba_jigarxxx
اگه به یــــــه نفر قول دادی باهــــــاش بمونی …

دیگه حق نداری چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنی …

رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش…

مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه…
ادامه
سبا جمالی , saba_jigarxxx
نوشته سبا برای سی نا 5 سال پیش
دلتنگم!!

بــرای کسـی کـه مدتهـاســت ....

بــی آن کـه باشــد ....

هــر لحـظــه ....

زنــدگــی اش کـــرده ام !

بــدهــکاری بــه مــن....

بــه تــمام "دوســتت دارم" هــایــی که گــفتم ,

و تــو نــشنــیده گــرفتــی ...
ادامه
سبا جمالی , saba_jigarxxx
خوشــبـخت تـــریــن آدم اونیـــه که یکیـــو داشتـــه باشــــه ،،،کـــه از چـــشـــمـــاش بـــفهــمــه چــه مـــرگــشــه ......
ادامه
سبا جمالی , saba_jigarxxx

لحظه ی قشنگیه :

وقتی که اعصابت خورده

ولی عشقت میاد دستت رو آروم می گیره

و فشارش می ده، میبوسه….

و تو اینقدر آروم می شی

که اگه صد سال بقیه می نشستند

و باهات حرف می زدن آرامش نمی گرفتی… !
ادامه