نرم افزار اندروید کلوب
پاورچین , pavarchiin

پاورچین

پاورچین , pavarchiin

پاورچین

236نــــفــــــر
عضو شده اند
236نفر عضو شده اند
پاورچین , pavarchiin
جملات شریعتی
فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
ادامه
99
22
  پاورچین , pavarchiin
  جملات شریعتی
  فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
  ادامه
  1
   پاورچین , pavarchiin
   جملات شریعتی
   فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
   ادامه
    پاورچین , pavarchiin
    جملات شریعتی
    فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
    ادامه
     پاورچین , pavarchiin
     جملات شریعتی
     فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
     ادامه
      پاورچین , pavarchiin
      جملات شریعتی
      فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
      ادامه
       پاورچین , pavarchiin
       جملات شریعتی
       فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
       ادامه
        پاورچین , pavarchiin
        جملات شریعتی
        فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
        ادامه
         پاورچین , pavarchiin
         جملات شریعتی
         فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
         ادامه
          پاورچین , pavarchiin
          جملات شریعتی
          فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
          ادامه
           پاورچین , pavarchiin
           جملات شریعتی
           فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
           ادامه
            پاورچین , pavarchiin
            جملات شریعتی
            فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
            ادامه
             پاورچین , pavarchiin
             جملات شریعتی
             فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
             ادامه
              پاورچین , pavarchiin
              جملات شریعتی
              فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
              ادامه
               پاورچین , pavarchiin
               جملات شریعتی
               فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
               ادامه
                پاورچین , pavarchiin
                جملات شریعتی
                فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                ادامه
                 پاورچین , pavarchiin
                 جملات شریعتی
                 فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                 ادامه
                  پاورچین , pavarchiin
                  جملات شریعتی
                  فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                  ادامه
                   پاورچین , pavarchiin
                   جملات شریعتی
                   فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                   ادامه
                    پاورچین , pavarchiin
                    جملات شریعتی
                    فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                    ادامه
                     پاورچین , pavarchiin
                     جملات شریعتی
                     فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                     ادامه
                      پاورچین , pavarchiin
                      جملات شریعتی
                      فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                      ادامه
                       پاورچین , pavarchiin
                       جملات شریعتی
                       فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟
                       ادامه
                        پاورچین , pavarchiin
                        پاورچین 6 سال پیش
                        g
                        g
                        ادامه
                         پاورچین , pavarchiin
                         پاورچین 6 سال پیش
                         g
                         g
                         ادامه
                          پاورچین , pavarchiin
                          پاورچین 6 سال پیش
                          خطر مرگ!!!
                          یک زن تایوانی بصورت غیر مترقبه ای فوت کرده در حالیکه نشانه هایی از خونریزی از گوش بینی و دهانش مشاهده شده است. پس از کالبد شکافی علت مرگ مسومیت به دلیل وجود "آرسنیک" در شکم بیمار تشخیص داده شد. سوال این است که این آرسینیک از کجا سر در آورده؟ یک متخصص پس از بررسی محتویات شکم آن مرحومه نتیجه را چنین اعلام می کند :   ندانم کاری شخص فوت شده!   و چنین توضیح می دهد که این فرد روزانه از "ویتامین سی" استفاده می کرده که بصورت عادی ضرری ندارد. همچنین شب قبل برای شام "میگو" میل نموده که اینهم هیچگونه مشکلی ندارد.   ولی به طور خلاصه ترکیب "ویتامین سی" و ماده غیر سمی "پتاسیم آرسینیک 5" باعث تولید "تری اکسید آرسینیک" در بدن می شود که همان آرسینیک سمی است.   پس چنانچه روزانه از "ویتامین سی" استفاده می کنید از خوردن "میگو" خودداری کنید.
                          ادامه
                           پاورچین , pavarchiin
                           شریعتی و جمله ماندگارش
                           فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است ! کودک به دنبال آزادی بزرگتر ، و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است ! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است ! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت ، و آنانکه مانده اند در رویای رفتن !! خداوندا ، کدامین پل ، در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمی رسد !!!؟                                                                                                      " دکتر شریعتی "   

                           ادامه
                            پاورچین , pavarchiin
                            زندگی بدون مهندسین!
                            زندگی بدون مهندسین! زندگی بدون مهندسین! مهندسین الکترونیک مهندسین مکانیک مهندسین عمران مهندسین ارتباطات مهندسین کامپیوتر مهندسین هوا فضا
                            .

                            ادامه
                             پاورچین , pavarchiin
                             متنی زیبا از نشریه دانشجویان شریف
                             : متنی زیبا از نشریه "نقطه سر خط" دانشجویان دانشگاه شریف
                             آنها که می‌روند وطن‌فروش نیستند.
                             آن‌هایی که می‌مانند عقب مانده نیستند.
                             آن‌هایی که می‌روند، نمی‌روند آن طرف که مشروب بخورند.
                             آنهایی که می‌مانند، نمانده‌اند که دینشان را حفظ کنند.
                             همه‌ی آنهایی که می‌روند سبز نیستند.
                             همه ی آن‌هایی که می‌مانند پرچم به دست ندارند.
                             آن‌هایی که می‌روند، یک ماه مانده به رفتنشان غمگین می‌شوند. یک هفته مانده می‌گریند و یک روز مانده به این فکر می کنند که ای کاش وطن جایی برای ماندن بود. و آن‌هایی که می‌مانند، می مانند تا شاید روزی وطن را جایی برای ماندن کنند

                             "نقطه سر خط، نشریه دانشجویان دانشگاه شریف
                             ادامه
                              پاورچین , pavarchiin
                              ..آقایان لطفا نگاه نكنند
                              در مصر
                              اولین برنامه خبری شبکه ماریا تی وی مصر که
                              همه مجریان و گردانندگان اون پوشش کامل حجاب و روبنده اسلامی دارند پخش شد!

                              زن مجری شبکه در ابتدای برنامه اخبار از بینندگان زن این تلویزیون خواست که
                              اگر در هنگام پخش برنامه های این شبکه مردی در حال تماشای تلویزیون هست
                              او رو از اطاق بیرون کرده و فقط خانمها مجاز به دیدن برنامه‌های این شبکه هستند!

                              زن مجری ماریا تی وی اعلام کرد:
                              دیدن چشمهای من (تنها قسمت بدن مجری که عاری از حجاب است)
                              از صفحه تلویزیون برای مردها به لحاظ شرع اسلامی مجاز نیست!

                              پس از این " هشدار" ، برنامه اخبار شبکه شروع شد.

                                         
                                نمایی از برنامه کودک این شبکه اسلامی   ;
                              ;
                              ;
                              ;
                              ;
                              بیخود نیست که انیشتین میگه:
                                حماقت هیچ مرزی ندارد !!                                 آخه یعنی اینا عقلشون نمی رسه حالا که هیچ جای بدنشون معلوم نیست
                              خب چه لزومی داره تصویر پخش بشه ؟
                              کلاً صدا رو پخش کنند دیگه... !!!!!!!!!!!         -
                              ادامه