نرم افزار اندروید کلوب
رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

8,748نــــفــــــر
عضو شده اند
8,748نفر عضو شده اند
96/04/18 14:15

خانواده، مهد رویش لذّتهای حقیقی:

رسانه ذی طوی
خانواده، مهد رویش لذّتهای حقیقی:
خانواده در پیدایش دو سنخ لذّت حقیقی در زندگی نقشی اساسی دارد که این دو لذّت فقط در نظامی که خانواده جدّی گرفته شود، پدید می‌آید؛ یکی لذّت عاشقی و دیگری لذّت پدر و مادری!
99
1