نرم افزار اندروید کلوب
رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

8,748نــــفــــــر
عضو شده اند
8,748نفر عضو شده اند
96/04/13 13:49

آخَربینی است،یا آخُربینی!

رسانه ذی طوی
علامت عقل، آخَربینی است، نه آخُربینی؛ یعنی انسان عاقل، همیشه آخر
کارش را می بیند؛ اول جاده ها، ماشینی که تصادف کرده و مچاله شده را قرار
می دهند تا به راننده ها بگویند که آخر بی قانونی و بی احتیاطی این است. اگر
عاقل هستی، اصولی و با احتیاط رانندگی کن.
می خواهیم در مورد دنیا تفکر کنیم که آخر دنیا چیست؟ آخر دنیا، آخرت
است و عاقل واقعی کسی است که آخرت خود را ببیند. لذا امام صادق علیه السلام
می فرمایند:
«اَلعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْنُ، وَ اكْتُسِ ب بِه الجنانْ»
«با عقل، خدا عبادت م یشود و بهشت به دست م یآید.
محمد بن یعقوب ک لینی، الکافی، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، قم، 1429 ق، ج 1، ص 25
99