نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
ورزشها , sprt

ورزشها

ورزشها , sprt

ورزشها

373نــــفــــــر
عضو شده اند
373نفر عضو شده اند
90/02/19 00:43

شیوع بیماری جدید درجنوب کشور ((ورزشها)) » یک مقام...

ورزشها
شیوع بیماری جدید درجنوب کشور ((ورزشها))
» یک مقام مسوول دراستان سیستان وبلوچستان شیوع بیماری نادردراین استان راتائیدکرد.

بگزارش البرزاین مقام مسوول گقت : شب گذشته 7نفرازاعضای یک فامیل را به بیمارستانی درزاهدان منتقل کردندکه دارای نوعی بیماری ناشناخته هستند .

وی گفت : بدلیل شدت بیماری سه نفرازاعضای این خانواده قبل ازرسیدن به بیمارستان جان دادندولی 4نفرباقی مانده به بیمارستان منتقل وبه محض ورودقرنطینه وتحت کنترل قراردارند.

وی افزود:این بیماران دارای نشانه های ازکوفتگی شدیدبدنی , تورم درغددلنفاوی گردن ودردشدیددرناحیه گردن میباشندکه علاوه برآن تب شدیدرانیزمیتوان به علائم بروزیافته ازاین نوع بیماری افزود.

وی تصریح کرد:تاکنون متخصصین نتوانسته اندعلت یانوع بیماری مذکورراتشخیص بدهنداما این بیماری علائمی نزدیک به چندنوع بیماری راازخودبروزداده که همین مسئله منجربه سردرگمی بیشترشده است .

این بیماری تاکنون دردومنطقه خاش وسراوان ثبت شده که متاسفانه منجربه فوت 6 هموطنمان گردیده است .

اگرچه هنوزمنشا پیدایش این بیماری مشخص نشده ولی بیماران تحت قرنطینه جزو بیماران عفونی درمراکزدرمانی این استان بستری هستند.99