نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub

مشاوره ازدواج و خانواده

مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub

مشاوره ازدواج و خانواده

23,475نــــفــــــر
عضو شده اند
23,475نفر عضو شده اند
99/03/8 06:38

چگونه می توان بر ظرفیت خود افزود؟

مشاوره ازدواج و خانواده
ظرفیت ها دوگونه اند: (۱) تحول ناپذیر. برخی از اموری که غالبا جنبه وراثتی دارند و از مقدمات وجودی شخص می باشند تاحدی...
99