نرم افزار اندروید کلوب
ستارگان اصفهان , setareghaneesfahan

ستارگان اصفهان

ستارگان اصفهان , setareghaneesfahan

ستارگان اصفهان

4,194نــــفــــــر
عضو شده اند
4,194نفر عضو شده اند
95/02/15 09:44

(( چقدر زیبا و چقدر جذاب)) هر بار که....

ستارگان اصفهان


(( چقدر زیبا و چقدر جذاب))هر بار که. میاییو چهره در چهره گلگونتو محتاطانه. چشمانم رااابچشمان نرگستمیدوزممجذوب نگاههای. افسونگرت.و میخکوب برق چشمانتمیشومو در یک نگاه ناگهانیاسیر کمند گیسوان بافته اتکه از روی مرمر شانه هایتهمچون دو خط گیسوی موازیبسان دو طناب ابریشمیناز جلو بروی سینه اتریخته ایو چنان گیج میشومکه گویی شراب معجونیاز پیمانه ی لبان لطیفتگرفتهو تا آخر سر کشیده اممست قد و قامت رعنایتو مجنون تن و بدن شیدایتو برویتآغوش نیاز میگشایمچقدر زیبااااااو چقدر جذاباجابت میکنیو لبیک میگویییا حق لیلاج
99