نرم افزار اندروید کلوب
ستارگان اصفهان , setareghaneesfahan

ستارگان اصفهان

ستارگان اصفهان , setareghaneesfahan

ستارگان اصفهان

4,193نــــفــــــر
عضو شده اند
4,193نفر عضو شده اند
95/02/15 09:44

(( قایق بادی)) اااای دوست....

ستارگان اصفهان


(( قایق بادی))

اااای دوست. سالهاستکه در شرایطی محدودو موقعیتی محرومو در وضعیتی ناهمگونو موقعیتی ناهمواربا زمان و مکانسخت درگیرمو کلنجار میرومبگونه ایکه. هنوز باورم نیستآیا. هستمو یا . اینکهحتی باورم نیستکه نیستمو میان این دو واژههستم و نیستمدر مانده و دلخستهو سخت دلشکسته امو فقط در جای خودمرتب نشستهو در جا. میزنمگویی. سوار بر یک قایق بادیمو سرگردان در اقیانوسی بی کرانبسمت و سوی سرنوشتی نامعلومفقط پارو میزنمپارو میزنمیاحق لیلاج
99