باشگاه سوارکاری شهدا , savarkariclub

باشگاه سوارکاری شهدا

باشگاه سوارکاری شهدا , savarkariclub

باشگاه سوارکاری شهدا

217نــــفــــــر
عضو شده اند
217نفر عضو شده اند
85/03/8 07:30

چگونگی‌ رفتار با اسب‌ جوان‌ و آموزش‌ آن چگونگی‌ رفتار...

باشگاه سوارکاری شهدا
چگونگی‌ رفتار با اسب‌ جوان‌ و آموزش‌ آن
چگونگی‌ رفتار با اسب‌ جوان‌ و آموزش‌ آن
معمولا سوارکارها اسبهای سه یا چهار ساله می خرند و از این میان فقط تعداد کمی موفق می شوند که اسب خود را آموزش داده وارد مسابقه ها کنند. پس باید قبل از سوار شدن بر اسب با اصول اولیه ی تربیت اسب آشنا شد
تربیت اسب همچون درختی پر شاخ و برگ است که وجود هریک از اجزا برای ادامه ی حیاتش ضروریست بنابراین همه ی عوامل موثر در تربیت اسب ازجمله تغذیه - شرایط آب و هوایی - رفتار با اسب و سایر عوامل مهم و قابل بررسی است
در اینجا سایر عوامل را کنار گذاشته و فقط درباره ی آموزش و رفتار با اسب صحبت می کنم
رفتار فعلی اسب بیانگر رفتار قبلی با اوست بر قراری رابطه با اسب جوانی که از لحظه ی تولد با انسان در ارتباط بوده به مراتب راحت تر از اسبی است که حتی کلگیر به سرش نخورده و از مرتعی کمند شده و کمتر با انسان سر و کار داشته استدر رفتار با اسب باید بسیار محتاط بود هرگز نباید اسب را با سگ خانگی که هماهنگی رفتارش با انسان بیشتر است اشتباه گرفت
جلب اعتماد اسبی که خاطرات بدی از مربی های سابق خود دارد بسیار مشکل و نیازمند صرف وقت بیشتری است ابتدا باید رفتارهای ناهنجار اسب را بشناسیم و ریشه یابی کنیم گازگرفتن - خجول بودن - لگد زدن و حرکت خشک ناشی از انقباض عضلات نتیجه رفتار غلط است
آموزش از کره گی شروع می شود رفتاز شایسته در کره اعتماد به نفس ایجاد می کند و در زندگی ورزشی اسب اثر می گذارد
کره در حالیکه کلگیر با اندازه ی مناسب به سر دارد با طناب محکمی بسته می شود و در این حالت در می یابد که تلاش برای رهایی کاملا بیهوده است و اطاعت از انسان را تجربه می کندکره باید بیاموزد که در صورت مقاومت فقط خودش را تنبیه می کند و با استفاده از کلگیر و طناب یا زنجیر ورگونه مقاومتی را در او خنثی می کنیم
در رفتار با اسب باید سریع و قاطع بود زیرا هرگونه عدم قاطعیت یا دودلی منجر به مقاومت کره خواهد شد کره باید به مربی احترام گزارده و او را باهوش ترو قوی تر از خود بداند
خشونتی در کار نیست قاطعیت و احترام نه تنها مغایرتی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگر و بخشی از آموزش موفقیت آمیز است اگر کره تسلیم شد بند را کمی آزاد می کنیم تا اعتماد او را جلب کنیم
اسبها تفاوت کلمات محبت آمیز و حرکات عصبی را درک می کنند و لحن آرام او را مطیع میکند و حرکات عصبی موجب گاز گرفتن و لگد پراندن و یا عدم اطاعت او می شود
کره ها بسیار کنجکاوند و از طریق گاز گرفتن و گاهی لگد زدن این حس را ارضاء می کنند و همواره هر چیزی اعم از کلگیر - دم و یال مادر - طناب - لبه ی آخور و یا دست و بازوی صاحب خود را گاز می گیرند و اگر این بازی مجاز شمرده شود کره اطرافیان خود را مجروح می کند
متاسفانه به دلیل زشت شمرده شدن گاز گرفتن و تنبیه اسب توسط مربی اولین شاخه های بد قلقی و لجبازی جوانه زده عصبی و ترسو می کند
اسبداران خبره به این بازی تن نمی دهند تا مجبور نباشند کره را تنبیه کنند و همواره فاصله خود را با کره حفظ می کنند
کره به راحتی به کلگیر خو می کند بهترین زمان نزدیک شدن به کره هنگام خستگی و بعد از غذاست از سمت چپ به کره نزدیک شوید سر کره را زیر بغل راست خود بگیرید و کلگیر را به سر کره بزنید با کره صحبت کنید و ضربات ملایمی با کف دست

معمولا سوارکارها اسبهای سه یا چهار ساله می خرند و از این میان فقط تعداد کمی موفق می شوند که اسب خود را آموزش داده وارد مسابقه ها کنند. پس باید قبل از سوار شدن بر اسب با اصول اولیه ی تربیت اسب آشنا شد
تربیت اسب همچون درختی پر شاخ و برگ است که وجود هریک از اجزا برای ادامه ی حیاتش ضروریست بنابراین همه ی عوامل موثر در تربیت اسب ازجمله تغذیه - شرایط آب و هوایی - رفتار با اسب و سایر عوامل مهم و قابل بررسی است
در اینجا سایر عوامل را کنار گذاشته و فقط درباره ی آموزش و رفتار با اسب صحبت می کنم
رفتار فعلی اسب بیانگر رفتار قبلی با اوست بر قراری رابطه با اسب جوانی که از لحظه ی تولد با انسان در ارتباط بوده به مراتب راحت تر از اسبی است که حتی کلگیر به سرش نخورده و از مرتعی کمند شده و کمتر با انسان سر و کار داشته استدر رفتار با اسب باید بسیار محتاط بود هرگز نباید اسب را با سگ خانگی که هماهنگی رفتارش با انسان بیشتر است اشتباه گرفت
جلب اعتماد اسبی که خاطرات بدی از مربی های سابق خود دارد بسیار مشکل و نیازمند صرف وقت بیشتری است ابتدا باید رفتارهای ناهنجار اسب را بشناسیم و ریشه یابی کنیم گازگرفتن - خجول بودن - لگد زدن و حرکت خشک ناشی از انقباض عضلات نتیجه رفتار غلط است
آموزش از کره گی شروع می شود رفتاز شایسته در کره اعتماد به نفس ایجاد می کند و در زندگی ورزشی اسب اثر می گذارد
کره در حالیکه کلگیر با اندازه ی مناسب به سر دارد با طناب محکمی بسته می شود و در این حالت در می یابد که تلاش برای رهایی کاملا بیهوده است و اطاعت از انسان را تجربه می کندکره باید بیاموزد که در صورت مقاومت فقط خودش را تنبیه می کند و با استفاده از کلگیر و طناب یا زنجیر ورگونه مقاومتی را در او خنثی می کنیم
در رفتار با اسب باید سریع و قاطع بود زیرا هرگونه عدم قاطعیت یا دودلی منجر به مقاومت کره خواهد شد کره باید به مربی احترام گزارده و او را باهوش ترو قوی تر از خود بداند
خشونتی در کار نیست قاطعیت و احترام نه تنها مغایرتی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگر و بخشی از آموزش موفقیت آمیز است اگر کره تسلیم شد بند را کمی آزاد می کنیم تا اعتماد او را جلب کنیم
اسبها تفاوت کلمات محبت آمیز و حرکات عصبی را درک می کنند و لحن آرام او را مطیع میکند و حرکات عصبی موجب گاز گرفتن و لگد پراندن و یا عدم اطاعت او می شود
کره ها بسیار کنجکاوند و از طریق گاز گرفتن و گاهی لگد زدن این حس را ارضاء می کنند و همواره هر چیزی اعم از کلگیر - دم و یال مادر - طناب - لبه ی آخور و یا دست و بازوی صاحب خود را گاز می گیرند و اگر این بازی مجاز شمرده شود کره اطرافیان خود را مجروح می کند
متاسفانه به دلیل زشت شمرده شدن گاز گرفتن و تنبیه اسب توسط مربی اولین شاخه های بد قلقی و لجبازی جوانه زده عصبی و ترسو می کند
اسبداران خبره به این بازی تن نمی دهند تا مجبور نباشند کره را تنبیه کنند و همواره فاصله خود را با کره حفظ می کنند
کره به راحتی به کلگیر خو می کند بهترین زمان نزدیک شدن به کره هنگام خستگی و بعد از غذاست از سمت چپ به کره نزدیک شوید سر کره را زیر بغل راست خود بگیرید و کلگیر را به سر کره بزنید با کره صحبت کنید و ضربات ملایمی با کف دست


99