نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

749نــــفــــــر
عضو شده اند
749نفر عضو شده اند
97/03/9 21:24

آرزو دارم ناخواسته به دست آورید آنچه را که بی صدا...

نــاصــریـا
آرزو دارم ناخواسته به دست آورید آنچه را که بی صدا از قلبتان گذر كرده است و آنگاه شگفت زده با خود بیاندیشید كسی برایم دعا كرده بود؟
99