نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

749نــــفــــــر
عضو شده اند
749نفر عضو شده اند
97/03/9 20:55

حالا که دستم از دست هایت کوتاه است ....

نــاصــریـا
حالا که دستم از دست هایت

کوتاه است ....

آغـوشـم از آغــوشـت دور

مراقب بی قراری هایت

باش! مبادا بی من

کسی آرام جــانت شود ...
99