نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

749نــــفــــــر
عضو شده اند
749نفر عضو شده اند
96/12/9 23:18

بچه که بودم وقتی کار اشتباهی میکردم مادرم میگفت:...

نــاصــریـا
بچه که بودم وقتی کار اشتباهی میکردم مادرم میگفت:
"اشکال نداره حالا چیکار کنیم تا درست بشه؟"

اما مادر دوستم بهش میگفت:
"خاک برسرت یه کار درست نمیتونی انجام بدی"

امروز هر دو بزرگسال و بالغیم.
وقتی اتفاق بدی می افته اولین فکری
که به ذهنم میاد”خب حالا چیکار کنم؟”

اما دوستم با مواجه شدن با اتفاقات بد عصبانی میشه و میگه
”خاک بر سرمن که نمیتونم یه کار درست انجام بدم من چقدر بدبختم”
حرف های امروز ما و احساسی که به فرزندمان میدهیم
تبدیل به صدای درونی فرزندمان خواهد شد
مراقب باشیم چه پیامی برای همه عمر به فرزندانمان میدهیم.
99