نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

749نــــفــــــر
عضو شده اند
749نفر عضو شده اند
96/11/23 21:20

کیش و مات چیست....

نــاصــریـا
کیش و مات چیست...؟!

شما به زنت میگی یک زنی رو دیدم
چقدر شبیه تو بود!
بعد خانمت میپرسه؛
خوشگل بود؟

اینجاست که نه میتونی بگی آره
نه بگی نه...!
یعنی کیش و مات
یعنی هر کدومو بگی فاتحت خوندست
99
1
1
1
  , zxcnhjh
دوشنبه 23 بهمن ، 21:27
ادامه