نجـوای دل , najva88

نجـوای دل

نجـوای دل , najva88

نجـوای دل

10,125نــــفــــــر
عضو شده اند
10,125نفر عضو شده اند
93/07/19 19:15

محـــرم عــزاے نادیــده گرفتـن غدیـــر اسـت . . .

نجـوای دل
و بـَـدبـَختے مـــا
از آنجــا شُــروع شــد کــه پنداشتیـــم
مُحــرم یــک دَهــه می آیــد و می رود.
مُحــرم از کِے هَســت شــد؟
آیـا تـا بـه حـــال از خودت پُرسیده اے؟
آرے
از آن زَمـــان کـه غَـدیــر نیســت شُـــد.
غَدیر را نیست کردند و ما نظاره کردیم.
وَقتے غدیـــر فرامـــوش شــد.
مُحــــرم بَــرپــــــا شــد.

محـــرم عــزاے نادیــده گرفتـن غدیـــر اسـت . . .
99
51
4
62
تنها  , ngen74
سه شنبه 22 مهر ، 10:50
یا‌علی‌شاه‌مردان
ادامه
  , tanin27
دوشنبه 21 مهر ، 20:38
یا علی خودت مددی فرما
ادامه
مریم  , mary_mg
شنبه 19 مهر ، 22:10
+++
ادامه