قهرمان من , MyHero

قهرمان من

قهرمان من , MyHero

قهرمان من

9,309نــــفــــــر
عضو شده اند
9,309نفر عضو شده اند
97/04/15 04:19

☘ آرامشی در چهره‌ات بود، آرامشی زیبا برادر ☘ خون...

قهرمان من
☘ آرامشی در چهره‌ات بود، آرامشی زیبا برادر
☘ خون تو را دیدم که می‌ریخت، چون خون عاشورا برادر

☘ خون تو شعری مستمر بود، هشدار جنگی سخت‌تر بود
☘ خون تو فریاد سحر بود، وای از سکوت ما، برادر ...

(میلاد عرفان‌پور)
99