نرم افزار اندروید کلوب
ما ایستاده ایم , maistadeheem

ما ایستاده ایم

ما ایستاده ایم , maistadeheem

ما ایستاده ایم

3,632نــــفــــــر
عضو شده اند
3,632نفر عضو شده اند
93/06/15 10:33
اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم
همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .
99
10
2
3
هوداد جوکار , hoodad1358
شنبه 15 شهریور ، 10:56
++++++
ادامه
بیتا  کاشانی , bita_kashani
شنبه 15 شهریور ، 10:46
شما ها با عکس ببینید
منکه هر کاری کردم عکس نگرفت
ادامه