نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
زنــدگــــی مــن , livemee

زنــدگــــی مــن

زنــدگــــی مــن , livemee

زنــدگــــی مــن

866نــــفــــــر
عضو شده اند
866نفر عضو شده اند
94/11/16 16:14

【 کلوبی متفاوت :لذت زندگی را با عشق شرو کنید ツ 】♥

زنــدگــــی مــن
اگر مادر تون مثل مادر من لیاقت این دعا را داشت این دعا را پخش کن.
.
.
.
.
.
.
.

.
خدایا اگه مادرم گناه داشت او را ببخش
واگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.
واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن 
و اگر او مریض است خدایا او را شفا ده.
و اگر او را مدیون دیدی دین او را پرداخت کن
.اگر او را مرده دیدی او را رحم کن  و او را وارد بهشت کن.
این را بخاطر چشم های عزیز مادرتان منتشر کنید .
منم عاشق مادر خودم ودست بوس همه مادرهای دنیاهستم!!!
99