گروه معماری سنتی خشت آذین , KheshtAzinKar

گروه معماری سنتی خشت آذین

گروه معماری سنتی خشت آذین , KheshtAzinKar

گروه معماری سنتی خشت آذین

107نــــفــــــر
عضو شده اند
107نفر عضو شده اند
بیشتر
95/08/9 14:12

نمونه کاشی سنتی تولید خشت آذین

گروه معماری سنتی خشت آذین
جهت استفاده در مناره مساجد
99