جهادگران  , jahadgaran

جهادگران

جهادگران  , jahadgaran

جهادگران

166نــــفــــــر
عضو شده اند
166نفر عضو شده اند
94/06/26 16:22

دست های خدا باش ....

جهادگران
دست های خدا باش
... برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت،

خنثی نباش ...
بی تفاوت نباش ...
اگر دیدی کسی گرهی دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی میرسد دریغ مکن!

معجزه زندگی دیگران باش!

این قانون کائنات است!
معجزه زندگی دیگران که باشی،
بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود!

http://up6.ir/62nb
99