من حجاب را دوست دارم , I_love_my_Veil

من حجاب را دوست دارم

من حجاب را دوست دارم , I_love_my_Veil

من حجاب را دوست دارم

2,490نــــفــــــر
عضو شده اند
2,490نفر عضو شده اند
بیشتر
94/02/15 22:01

حجابــــ احترام به حرمت های الهی ست و چادر - حجاب...

من حجاب را دوست دارم
حجابــــ

احترام به حرمت های الهی ست

و

چادر - حجاب برتر -

بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم

...

کمی فکر کن ...

تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟
99
11
1
3
گیتی گــــــــیـــــــــتــــــــی , giti.69
یکشنبه 21 تیر ، 23:20
با اجازه کپی
ادامه