حجاب حضرت فاطمه , hejabehazratefateme

حجاب حضرت فاطمه

حجاب حضرت فاطمه , hejabehazratefateme

حجاب حضرت فاطمه

1,682نــــفــــــر
عضو شده اند
1,682نفر عضو شده اند
94/01/10 11:28

می توانستی..

حجاب حضرت فاطمه
آفرین به تو ای دختر

آفرین بر توکه چشمان زیبایی داری ولی آنهارا به روی زمین می اندازی تا با نامحرمی چشم در چشم نشوی..

آنقدر چشمانت زمین را نگاه می کنید که دل زمین را به لرزه در می آوری،

با اینکه اندامت زیباست ولی آن را از چشم حوس بازان می پوشانی

می توانستی آنها را مثل خیلی ها در معرض دید تماشاچیان بگذاری

چهره ات تا به حال هیج قلم موئی به خود ندیده است! می توانستی مثل خیلی ها آن را هفت دست قلم آرایش کنی مثل تابلوی نقاشی!می توانستی دلبری کنی ولی دلبری خدارو کردی!می توانستی پیاده روهای شهر را از صبح تا شب متر کنی و محبت گدایی کنی!ولی تو محبت را جایی دیگر دیدی!می توانستی خراب باشی ولی از سالم هم سالم تری!می توانستی کافی شابها ،پارکها،سینماهارا با پسران بچرخی ولی باخود وخدای خود چرخیدی

می توانستی شرمنده شهدا باشی ولی الان افتخاری ....

بگذار بگویم همه بهت می گویند خشکه مقدس و یا امل ویا هرچی دختر عشقیه زیره چادر مشکیه!!!!!

بگذار بگویند هیچ عیبی ندارد....ولی این رابدان از کسانی که دم از مردی میزنن مرد تری....

آفرین
99