نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,320نــــفــــــر
عضو شده اند
1,320نفر عضو شده اند
بیشتر
98/12/26 13:51

واقعا ظلمه دستکش احیاناً آلوده رو پرت کنی وسط خیابان...

همسایه

واقعا ظلمه
دستکش احیاناً آلوده رو پرت کنی وسط خیابان
کمی انصاف کمی وجدان کمی فرهنگ در رفتارهامون لحاظ کنیم
99