نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,290نــــفــــــر
عضو شده اند
1,290نفر عضو شده اند
بیشتر
98/12/1 11:34

روزی شاگردی از استاد خود پرسید: سم چیست؟...

همسایه
روزی شاگردی از استاد خود پرسید:
سم چیست؟
استاد به زیبایی پاسخ داد:
هرآنچه که بیش از نیاز و ضرورت ما
باشد، سم است!
مانند: قدرت، ثروت، ایگو، بلند پروازی، عشق، نفرت و یا هر چیز دیگری.

شاگرد بار دیگر پرسید:
استاد، حسادت چیست؟
استاد ادامه داد:
عدم پذیرش داشته‌ها و موقعیت‌های خوب در دیگران.
و اگر ما آن خوبیها در دیگران را
بپذیریم، به الهام و انگیزه تبدیل
خواهد شد...

شاگرد: خشم چیست؟
استاد: رد و عدم قبول چیزهایی که
فراتر از کنترل و توانایی ما است...
اگر ما آن را پذیرا باشیم، این ویژگی
به صبر و شکیبایی بدل خواهد شد..

شاگرد: نفرت چیست؟
استاد: عدم پذیرش شخص به همان صورتی که هست.
و اگر ما شخص را بدون قید و شرط
پذیرا باشیم، این‌نفرت به‌عشق تبدیل خواهد شد! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌
99
9
1
4
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
پنجشنبه 1 اسفند ، 15:42
زیباست
ادامه