نرم افزار اندروید کلوب
همسایه , Hamsayeh

همسایه

همسایه , Hamsayeh

همسایه

1,289نــــفــــــر
عضو شده اند
1,289نفر عضو شده اند
بیشتر
98/11/25 00:20

موفقیت همیشگی نیست!...

همسایه
موفقیت همیشگی نیست!!
شکست هم کشنده نیست !!!
تنهــــا
یک چیز اهمیت دارد
و آن هم شهامت
ادامه دادن است...
99