نرم افزار اندروید کلوب
بهشت کاغذی , bookscity

بهشت کاغذی

بهشت کاغذی , bookscity

بهشت کاغذی

182نــــفــــــر
عضو شده اند
182نفر عضو شده اند
بیشتر
98/04/1 01:11

جنگِ مقدس / هیو هاژ / باهار افسری این پسر است نیرومند...

بهشت کاغذی
جنگِ مقدس / هیو هاژ / باهار افسری

این پسر است
نیرومند و بلند .

این مادر است ،
زنی که پسر را زایید
نیرومند و بلند.

این پدر است ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند.

این گلوله است ،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این ماشه است ،
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد ،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند.

این گروهبان است
گروهبانی که ماشه را کشید ،
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد ،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این ستوان است ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید ،
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این سرهنگ است ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این ژنرال است ،
کسی که به سرهنگ فرمان داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این ارتش است ،
که ژنرال هدایتش می کند ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این پول است ،
که ارتش را می سازد ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید ،
ماشه ای گه گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این مالیات است ،
که پول را فراهم می کند ،
پولی که ارتش را می ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش می کند ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

اینها شهروندند ،
که مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول را فراهم کرد ،
پولی که ارتش را ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند.

این فقط بر طبق قانون است ،
به خاطر شهروندان ،
که مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول را فراهم کرد ،
پولی که ارتش ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید ،
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این دولت است
که فقط بر طبق قانون است
قانونی به خاطر شهروندان ،
شهروندانی که مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول را فراهم کرد ،
پولی که ارتش را ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این رئیس جمهور است ،
کسی که در راس دولت است ،
دولتی که فقط بر طبق قانون است ،
قانونی به خاطر شهروندان ،
شهروندانی که مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول را فراهم کرد ،
پولی که ارتش را ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این سیاست معقول است
که رئیس جمهور را تحت تاثیر قرار داد ،
رئیس جمهوری که در راس دولت بود ،
دولتی که فقط بر طبق قانون است ،
قانونی به خاطر شهروندان ،
شهروندانی مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول را فراهم کرد ،
پولی که ارتش را ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این جنگ مقدس است ،
که با سیاست معقول ، تجهیز شد ،
سیاستی که رئیس جمهور را تحت تاثیر قرار داد
رئیسی که در راس دولت بود ،
دولتی که فقط بر طبق قانون بود ،
قانونی به خاطر شهروندان ،
شهروندانی که مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول را فراهم کرد ،
پولی که ارتش را ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این ایمان راسخ است ،
که آتش جنگ مقدس را برافروخت ،
جنگی که با سیاست معقول ، تجهیز شد ،
سیاستی که رئیس جمهور را تحت تاثیر قرار داد
رئیسی که در راس دولت بود ،
که فقط بر طبق قانون ،
به خاطر شهروندان ،
شهروندانی که مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول فراهم می کرد ،
پولی که ارتش را ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید ،
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای که پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این مذهب است ،
که ایمان راسخ را تحریک کرد ،
ایمانی که آتش جنگ مقدس را برافروخت ،
جنگی که با سیاست معقول ، تجهیز شد ،
سیاستی که رئیس جمهور را تحت تاثیر قرار داد ،
رئیسی که در راس دولت بود ،
دولتی که فقط بر طبق قانون ،
به خاطر شهروندان ،
شهروندانی که مالیات پرداختند،
مالیاتی که پول را فراهم می کرد ،
پولی که ارتش را ساخت ،
ارتشی که ژنرال هدایتش کرد ،
ژنرالی که به سرهنگ حکم داد ،
سرهنگی که ستوان را تعلیم داد ،
ستوانی که به گروهبان دستور داد ،
گروهبانی که ماشه را کشید ،
ماشه ای که گلوله را شلیک کرد،
گلوله ای پدر را کشت ،
مردی که عاشق مادر بود ،
زنی که پسر را زایید ،
نیرومند و بلند .

این خداست ، خدایی که گریست ..
____________________________
باهار افسری، شاعر، مترجم و‌ مدرس . متولد ۱۳۶۳ در شیراز . دانش‌آموخته‌ی رشته مترجمی و مطالعات ترجمه در مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس. موضوع پایان‌نامه ارشد وی «بررسی performabilty و Readability شش ترجمه فارسی نمایشنامه‌ی در انتظار گودو از منظر تئوری اسکوپوس» بوده است . او عضو انجمن صنفی مترجمان ایران است و دبیر بخش شعر جهان نشریه ادبی مایا بوده است و با نشریاتی همچون نیویورکر فارسی، نوشتا، شبکه‌ آفتاب، تاک، همکاری داشته و از وی آثاری در چند آنتالوژی از جمله «این روشنای نزدیک » به چاپ رسیده است. ترجمه یک مجموعه داستان به نام "هر چیزی ممکن است" نوشته ی الیزابت استراوت از وی توسط نشر نفیر منتشر شده است.
99
آخرین مطالب بهشت کاغذی
Pablo Picasso in his home studio in France, 1956 Akira Kurosawa with the cast of Rashomon (1950) Itzhak Perlman plays Schubert's serenade Charlie Chaplin and Helen Keller, 1919. عصر بیداد / اریش فرید /آزاد عندلیبی در عصر خویش می‌خواستم... ‏عدالت با من چنین می‌گوید: انسانها برابر نیستند و... ای خوشا آن مردمان که پادشاهی دانا و فرزانه بر آنان... آنتونیو گاموندا / کتاب سسیلیا شعر یادت رفته نگاهم... piano by Barenboim play Mozart Piano Sonata No 16... پادشاه ماه مه / آلن گینزبرگ / حسین مکی‌زاده و کمونیست‌ها... آخرین نامه ویرجینیا وولف سینا کمال‌آبادی بیست و هشتم... بازجویی یک خوب / برتولت برشت / گلاره جمشیدی یه قدم... ‏بالاخره من ماندم و من من از من رنجیده است هیچ کس... ‏من به درون خویش سقوط می‌کنم بی آنکه به ته برسم .... پایان / چارلز بوکوفسکی ما مثل رزهایی هستیم که هیچگاه... شاید / اریش فرید / بهنود فرازمند به خاطر آوردن شاید... جنگِ مقدس / هیو هاژ / باهار افسری این پسر است نیرومند... اعتماد / INTIZAR HUSSAIN / مهشید شریفیان بر ما چنان... ‏«تئاتری که نبضِ جامعه‌یِ خویش را حس نکند، تئاتری... Tarkovsky Quartet – Nuit blanche تاریکی هزار چشم / گونار اکلوف / محسن عمادی در تاریکی... ‏ای کاش می‌توانستم تصویری از احساس تنهایی‌ام را بر... نامِ تو / پائولو لمینسکی / محسن عمادی شبِ بی‌کران،... HAUSER - Albinoni Adagio جبرئیل / ماریا نگرونی / حسین مکی‌زاده فلاتی در هوا... کسی بودن / امیلی دیکنسون / مجتبی گلستانی من هیچ‌کسم!... Mari Samuelsen - Timelapse مردم دروغ می‌گویند که آزاد باشند، چون اگر راست بگویند... تنها سلاحِ عاشق این است که عشق را فراموش کند.... در لحظه‌ای که آدم دیگر فریاد نمی‌زند و متهم نمی‌کند،...