بیگانه ای در قلب من , bigane_i_dar_ghalbe_man

بیگانه ای در قلب من

بیگانه ای در قلب من , bigane_i_dar_ghalbe_man

بیگانه ای در قلب من

203نــــفــــــر
عضو شده اند
203نفر عضو شده اند
92/11/23 04:43

روز عاشقان را پیشاپیش به تمام دلباختگان عالم تبریک...

بیگانه ای در قلب من
روز عاشقان را پیشاپیش به تمام دلباختگان عالم تبریک میگویم
به امید آنکه هیچ دلی خالی از عشق نباشد
99