کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

15نــــفــــــر
عضو شده اند
15نفر عضو شده اند
بیشتر
92/08/21 12:07

دوره مدیریت بازاریابی و فروش محتوای دوره :مدیریت...

کالج تخصصی کسب و کار آموزان
دوره مدیریت بازاریابی و فروش
محتوای دوره :مدیریت بازاریابی خدماتضرورت بازاریابی در کسب و کارهای مختلفتاریخچه و رویکردهای مختلف بازاریابیتعاریف و جایگاه بازاریابی در سازمان هافرآیند خرید و رفتار خریداران در بازارهای مصرفی و صنعتیفرآیند مدیریت بازاریابیمطالعات بازاریابیشاخص های تقسیم بندی بازار،تعیین بازار هدف و تعیین جایگاه در بازارآمیخته بازاریابی(مفاهیم جدید و قدیم(استراتژی های محصول و تشریح منحنی عمر محصولاستراتژی های قیمت گذاریاستراتژی های توزیع ابزارها و روش های ارائه(Promotion)مدیریت تیم فروشچگونگی تدوین برنامه بازاریابی تدوین استراتژی بازاریابی شرکت
مدیریت بازاریابی کالا حرفه ای بر اساس استاندارد BSLتعاریف بازار، بازاریابی، مفاهیم اساسی بازاریابی(نیازـ خواسته ـ تقاضاـ کالاـ معامله ـ‌مبادله)جایگاه واحد بازاریابی در سازمان و مسئولین مستقیم و غیر مستقیم بازاریابی در شرکت.طیف فعالیت‌های بازاریابیاهداف نظام بازاریابیراهکارهای پیروزی در بازارچگونگی نحوه عملکرد شرکتها در گذشته و اکنونسطوح مختلف بازاریابی کالاتحقیقات بازاریابیتقسیم‌بندی بازارتعیین بازار هدفگزینش جای فرآورده(کالا) در بازارعوامل موثر بر خط مشی بازاریابیآمیخته بازاریابی(کالاـ قیمت ـ ترویج ـ سیاست ـ باور همگانی)ارزش‌های مشتری پسند ـ هزینه مشتری ـ آسودگی در خرید ـ ارتباطاتاجرا کردن آمیخته بازاریابیارزیابی و کنترل بازاربازاریابی تک به تک و توصیه‌هایی به فروشندگان
بخش اول مباحث:آشنایی با مفاهیم پایهتعریف پروژه گروهیمقدمه ای بر بازاریابیبرنامه ریزی استراتژیک و فرایندبازاریابیمحیط بازاریابی ومدیریت اطلاعات بازاریابیفرایندبازاریابی استراتژیکشمای کلی بازاریابی استراتژیک (بخشبندی/ هدفگیری/جایگاه یابی دربازار 1)بخشبندی/ هدفگیری/جایگاه یابی دربازار 2استراتژی محصول / برندتوسعه محصول جدید /چرخه عمر محصولآمیزه بازاریابی : محصولآمیزه بازاریابی : کانالآمیزه بازاریابی : ترفیع / ترویج یکپارچهآمیزه بازاریابی : قیمت گذاریجمع بندی وهم اندیشی عملیاتیپرزنت پروژه های محول- بحث وپاسخ یابی گروهی -امتیازدهی
99
آخرین مطالب کالج تخصصی کسب و کار آموزان