نرم افزار اندروید کلوب
کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

کالج تخصصی کسب و کار آموزان , amoozan_business_college

کالج تخصصی کسب و کار آموزان

15نــــفــــــر
عضو شده اند
15نفر عضو شده اند
بیشتر
92/08/21 12:05

دوره امور گمرکی و ترخیص کالا محتوای دورهمقررات صادرات...

کالج تخصصی کسب و کار آموزان
دوره امور گمرکی و ترخیص کالا
محتوای دورهمقررات صادرات وواردات (کلیات )سایر قوانین مربوط به تجارت خارجیتعریف واردات تعریف صادراتحقوق گمرکیسود بازرگانیحقوق ورودیانواع کالا هاکارت بازرگانی صدور تمدید ابطالموارد معاف از داشتن کارت بازرگانیواردات قطعی - واردات موقتصادرات قطعی - صادرات موقتحقوق ورودی براساس ارزش - براساس وزن و ترکیبیچگونگی تصمیم سازی وتصمیم گیری درمقررات صادرات و وارداتاستردادحقوق ورودی وشرایط آنسیستم هماهنگ شده توصیف وکدگذاری کالاچگونگی بهره برداری از کتاب مقررات صادرات وواردات وشناسایی کالای مورد نظر حقوق ورودی وشرایط آنصادرات مجددشیوه های مختلف ورود کالا شیوه های مختلف صدور کا لااینکوترمز 2000چگونگی فراهم آوری وطی تشریفات صدورچگونگی فراهم آوری وطی تشریفات ورود کالاشرایط عمومی ترخیص کالاکالای متروکه وتوضیحات لازم درجوانب آنتخلفات گمرکی وقاچاق کلامعافیتها وممنوعیت های گمرکیحفظ ونگهداری کالا درگمرکمراجع رسیدگی به اختلافات گمرکیانبارداری کالا درگمرکترانزیت کالاترانزیت خارجیترانزیت داخلی اداریترانزیت داخلی غیراداریکابوتاژتعریف و مصادق آنکسردریافتی و اضافه دریافتیفروشگاههای آزادحق العمل کاریمقررات حفاظتی و ضد دامبینگبرخورد متقابلمقررا ت متفرقمناطق آزاد و ویژه اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در واردات و صادرات
99
    آخرین مطالب کالج تخصصی کسب و کار آموزان