افسران جنگ نرم , afsaran

افسران جنگ نرم

افسران جنگ نرم , afsaran

افسران جنگ نرم

36,552نــــفــــــر
عضو شده اند
36,552نفر عضو شده اند
97/11/1 08:51

اروپا باز هم به سمت ترامپ غش کرد/ خیز بروکسل برای...

افسران جنگ نرم
اروپا باز هم به سمت ترامپ غش کرد/ خیز بروکسل برای تحریم دوباره ایران

* کشورهای اروپایی بعد از نمایشهای ساختگی مخالفت با آمریکا و مانور روی وعده و وعیدهای لفظی برای حفظ برجام، اکنون منفعت را در آشکارسازی غش به سمت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا دیدهاند و آماده اعمال تحریمهای جدید علیه ایران هستند.
*چهار دیپلمات ارشد گفتهاند «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بیم آنکه اقدامات سریع علیه ایران به فروپاشی برجام منجر شود، با احتیاط در این زمینه اقدام میکند.
99
4
1
2
آرش نیکنام , arash_niknam
دوشنبه 1 بهمن ، 08:51
+
ادامه