بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا

مطالب تصاویر 16دوستان 1
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
برای اولین بار اجرای مدیریت دانش
Knowledge Management in Case of Lifting and cranes
مجموعه تحقیقات دانشمندان و أساتید دانشگاه ها در حوزه لیفتینگ كشور
شناسایی پتانسیل های داخلی و توسعه پایدار هدف همایش های سالانه لیفتینگ است
با ما دانش خود را با ١٠٠٠ نَفَر در كشور بِه اشتراك بگذارید
telegram.me/phqcrane
09128898594
ادامه
99
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
چهارمین نمایشگاه جرثقیل ها، لیفتراک ها، بالابر های ساختمانی، تجهیزات بالابری
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ها
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ماشینی
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل متحرک
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل موبایل
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل سقفی
نمایشگاه خرید وفروش بالابر ها
نمایشگاه خرید وفروش بالابر های ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش اسانسورهای ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش تاورکرین ها
نمایشگاه سالانه جرثقیل سقفی زنجیری تک پل دو پل بوم خشک بوم تلسکوپی لیفتراک بالابر
ساختمانی
٣ و ٤ شهریور ماه ٩٥
شماره موبایل جهت رزرو غرفه
09128898594
شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه
02188930943
پژوهشگاه نفت
کلیه فعالان و فروشندگان جرثقیل و تجهیزات بالابری
می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند و محصولات خود را به نمایش بگذارند و به فروش برسانند.
برای رزرو غرفه خود تماس بگیریدو محصولات خود را در بزرگترین نمایشگاه فروش جرثقیل ها و تجهیزات به نمایش بگذارید و به فروش برسانید و با بزرگترین فعالان این حوزه اشنا شوید.
ادامه
کامنت بنویسید...
لیفتراک لیفتراک , forklift
یکشنبه 26 دی ، 12:08
خیلی خوب بود
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
چهارمین نمایشگاه جرثقیل ها، لیفتراک ها، بالابر های ساختمانی، تجهیزات بالابری
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ها
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ماشینی
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل متحرک
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل موبایل
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل سقفی
نمایشگاه خرید وفروش بالابر ها
نمایشگاه خرید وفروش بالابر های ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش اسانسورهای ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش تاورکرین ها
نمایشگاه سالانه جرثقیل سقفی زنجیری تک پل دو پل بوم خشک بوم تلسکوپی لیفتراک بالابر
ساختمانی
٣ و ٤ شهریور ماه ٩٥
شماره موبایل جهت رزرو غرفه
09128898594
شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه
02188930943
پژوهشگاه نفت
کلیه فعالان و فروشندگان جرثقیل و تجهیزات بالابری
می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند و محصولات خود را به نمایش بگذارند و به فروش برسانند.
برای رزرو غرفه خود تماس بگیریدو محصولات خود را در بزرگترین نمایشگاه فروش جرثقیل ها و تجهیزات به نمایش بگذارید و به فروش برسانید و با بزرگترین فعالان این حوزه اشنا شوید.

ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
چهارمین نمایشگاه جرثقیل ها، لیفتراک ها، بالابر های ساختمانی، تجهیزات بالابری
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ها
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ماشینی
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل متحرک
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل موبایل
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل سقفی
نمایشگاه خرید وفروش بالابر ها
نمایشگاه خرید وفروش بالابر های ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش اسانسورهای ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش تاورکرین ها
نمایشگاه سالانه جرثقیل سقفی زنجیری تک پل دو پل بوم خشک بوم تلسکوپی لیفتراک بالابر
ساختمانی
٣ و ٤ شهریور ماه ٩٥
شماره موبایل جهت رزرو غرفه
09128898594
شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه
02188930943
پژوهشگاه نفت
کلیه فعالان و فروشندگان جرثقیل و تجهیزات بالابری
می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند و محصولات خود را به نمایش بگذارند و به فروش برسانند.
برای رزرو غرفه خود تماس بگیریدو محصولات خود را در بزرگترین نمایشگاه فروش جرثقیل ها و تجهیزات به نمایش بگذارید و به فروش برسانید و با بزرگترین فعالان این حوزه اشنا شوید.

ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
چهارمین نمایشگاه ملی جرثقیل ها، لیفتراك ها، بالابر های ساختمانی، تجهیزات بالابری
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ها
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل ماشینی
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل متحرك
نمایشگاه خرید وفروش جرثقیل موبایل
نمیشگاه خرید وفروش جرثقیل سقفی
نمایشگاه خرید وفروش بالابر ها
نمایشگاه خرید وفروش بالابر های ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش اسانسورهای ساختمانی
نمایشگاه خرید وفروش تاوركرین ها
نمایشگاه سالانه جرثقیل سقفی زنجیری تك پل دو پل بوم خشك بوم تلسكوپی لیفتراك بالابر
ساختمانی
٣ و ٤ شهریور ماه ٩٥
شماره موبایل جهت رزرو غرفه
09128898594
شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه
02188930943
پژوهشگاه نفت
كلیه فعالان و فروشندگان جرثقیل و تجهیزات بالابری
می توانند در این نمایشگاه شركت كنند و محصولات خود را به نمایش بگذارند و به فروش برسانند.
برای رزرو غرفه خود تماس بگیریدو محصولات خود را در بزرگترین نمایشگاه فروش جرثقیل ها و تجهیزات به نمایش بگذارید و به فروش برسانید و با بزرگترین فعالان این حوزه اشنا شوید.
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
چهارمین نمایشگاه تخصصی جرثقیل و لیفتینگ
نمایشگاه بالابر ها
نمایشگاه بالابر های ساختمانی
نمایشگاه تاورکرین ها
نمایشگاه سالانه جرثقیل سقفی زنجیری تك پل دو پل بوم خشك بوم تلسكوپی لیفتراك بالابر
ساختمانی
٣ و ٤ شهریور ماه ٩٥

شماره موبایل جهت رزرو غرفه
09128898594
شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه
02188930943

پژوهشگاه نفت

کلیه فعالان و فروشندگان جرثقیل و تجهیزات بالابری
می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند و محصولات خود را به نمایش بگذارند و به فروش برسانند.

برای رزرو غرفه خود تماس بگیریدو محصولات خود را در بزرگترین نمایشگاه فروش جرثقیل ها و تجهیزات به نمایش بگذارید و به فروش برسانید و با بزرگترین فعالان این حوزه اشنا شوید.
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
چهارمین نمایشگاه تخصصی جرثقیل و لیفتینگ
نمایشگاه بالابر ها
نمایشگاه بالابر های ساختمانی
نمایشگاه تاورکرین ها
نمایشگاه سالانه جرثقیل سقفی زنجیری تك پل دو پل بوم خشك بوم تلسكوپی لیفتراك بالابر
ساختمانی
٣ و ٤ شهریور ماه ٩٥

شماره موبایل جهت رزرو غرفه
09128898594
شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه
02188930943

پژوهشگاه نفت

کلیه فعالان و فروشندگان جرثقیل و تجهیزات بالابری
می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند و محصولات خود را به نمایش بگذارند و به فروش برسانند.

برای رزرو غرفه خود تماس بگیریدو محصولات خود را در بزرگترین نمایشگاه فروش جرثقیل ها و تجهیزات به نمایش بگذارید و به فروش برسانید و با بزرگترین فعالان این حوزه اشنا شوید.
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
چهارمین نمایشگاه تخصصی جرثقیل و لیفتینگ
نمایشگاه بالابر ها
نمایشگاه بالابر های ساختمانی
نمایشگاه تاورکرین ها
نمایشگاه سالانه جرثقیل سقفی زنجیری تك پل دو پل بوم خشك بوم تلسكوپی لیفتراك بالابر
ساختمانی
٣ و ٤ شهریور ماه ٩٥

شماره موبایل جهت رزرو غرفه
09128898594
شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه
02188930943

پژوهشگاه نفت

کلیه فعالان و فروشندگان جرثقیل و تجهیزات بالابری
می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند و محصولات خود را به نمایش بگذارند و به فروش برسانند.

برای رزرو غرفه خود تماس بگیریدو محصولات خود را در بزرگترین نمایشگاه فروش جرثقیل ها و تجهیزات به نمایش بگذارید و به فروش برسانید و با بزرگترین فعالان این حوزه اشنا شوید.
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
برگزاری کلاس های اموزشی اپراتوری لیفتراک
برگزاری کلاس های اموزشی اپراتوری تاورکرین
بازرسی فنی و صدور گواهی سلامت استاندارد جرثقیل ها
برگزاری کلاس های اموزشی اپراتوری جرثقیل سقفی
برگزاری کلاس های اموزشی اپراتوری جرثقیل متحرک
صدور گواهینامه جرثقثیل ها
ادامه
کامنت بنویسید...
لیفتراک لیفتراک , forklift
یکشنبه 26 دی ، 12:07
ممنونم
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
کامنت بنویسید...
لیفتراک لیفتراک , forklift
یکشنبه 26 دی ، 12:09
ممنون بابت به اشتراک گذاری
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
[http://www.aparat.com/v/dgS7n]
بازخوانی شعر عمو استاندارد جرثقیل ها
توسط فرزندان این مرز و بوم
تهیه شده توسط شرکت بازرسی جرثقیل هیرسا PHQ
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
[http://www.aparat.com/v/rOBl7]
مراحل نصب و مونتاژ تاورکرین توسط شرکت بازرسی جرثقیل هیرسا
در این فیلم نمایش داده شده است.
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
دوره استاندارد و ایمنی جرثقیل ها
27 الی 29 بهمن 94
دانشگاه امیرکبیر
09101510733
09128898594
02188930943
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
- اشنایی با جدول بار و مفاهیم توان باربرداری در ارتفاع مختلف
- عوامل واژگونی لیفتراک ها و نحوه جلوگیری ا ز انها
- راه کار های مقابله در زمان واژگونی لیفتراک
- معیارهای استفاده صحیح و جلوگیری از خرابی شاخک ها توسط اپراتورها
- خرابی های مطرح در لیفتراک های گازی، گازوئیلی، برقی و دوگانه
- موارد خطر افرین در محاسبه مرکز ثقل بارها و انواع مهار نمودن بارها بر روی لیفتراک
- اشنایی با انواع عمومی شاخک های مختلف در حمل بار
- خطاهای رایج در تغییرات ایجاده شده در روی شاخک
- آشنایی با نحوه بازدید ایمنی قطعات بحرانی لیفتراک (سیلندر، هیدرولیک، ترمز، شاخک ها و...)
-معرفی استانداردهای بین المللی در خصوص اپراتوری ایمن لیفتراک
-نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها
-بازدید General و Electrical
ادامه
کامنت بنویسید...
لیفتراک لیفتراک , forklift
یکشنبه 26 دی ، 12:05
عالی بود مرسی
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
- اشنایی با جدول بار و مفاهیم توان باربرداری در ارتفاع مختلف
- عوامل واژگونی لیفتراک ها و نحوه جلوگیری ا ز انها
- راه کار های مقابله در زمان واژگونی لیفتراک
- معیارهای استفاده صحیح و جلوگیری از خرابی شاخک ها توسط اپراتورها
- خرابی های مطرح در لیفتراک های گازی، گازوئیلی، برقی و دوگانه
- موارد خطر افرین در محاسبه مرکز ثقل بارها و انواع مهار نمودن بارها بر روی لیفتراک
- اشنایی با انواع عمومی شاخک های مختلف در حمل بار
- خطاهای رایج در تغییرات ایجاده شده در روی شاخک
- آشنایی با نحوه بازدید ایمنی قطعات بحرانی لیفتراک (سیلندر، هیدرولیک، ترمز، شاخک ها و...)
-معرفی استانداردهای بین المللی در خصوص اپراتوری ایمن لیفتراک
-نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها
-بازدید General و Electrical
ادامه
کامنت بنویسید...
لیفتراک لیفتراک , forklift
یکشنبه 26 دی ، 12:05
عالی بود مرسی
ادامه
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
- اشنایی با جدول بار و مفاهیم توان باربرداری در ارتفاع مختلف
- عوامل واژگونی لیفتراک ها و نحوه جلوگیری ا ز انها
- راه کار های مقابله در زمان واژگونی لیفتراک
- معیارهای استفاده صحیح و جلوگیری از خرابی شاخک ها توسط اپراتورها
- خرابی های مطرح در لیفتراک های گازی، گازوئیلی، برقی و دوگانه
- موارد خطر افرین در محاسبه مرکز ثقل بارها و انواع مهار نمودن بارها بر روی لیفتراک
- اشنایی با انواع عمومی شاخک های مختلف در حمل بار
- خطاهای رایج در تغییرات ایجاده شده در روی شاخک
- آشنایی با نحوه بازدید ایمنی قطعات بحرانی لیفتراک (سیلندر، هیدرولیک، ترمز، شاخک ها و...)
-معرفی استانداردهای بین المللی در خصوص اپراتوری ایمن لیفتراک
-نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها
-بازدید General و Electrical
ادامه
کامنت بنویسید...
لیفتراک لیفتراک , forklift
یکشنبه 26 دی ، 12:05
عالی بود مرسی
ادامه