کامران عرشی , kamran_toztorpakh

کامران عرشی

 خدایا خواستم بگویم تنهایم ، اما نگاه پر مهرت مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو ؟
کامران عرشی , kamran_toztorpakh

کامران عرشی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت