عمار   , em313

عمار

 ................
عمار   , em313

عمار

مطالب
عمار   , em313
[https://www.aparat.com/v/Xj7Zp]
ادامه
99
عمار   , em313
[https://www.aparat.com/v/Xj7Zp]
ادامه
99
عمار   , em313
‏آنهائی که اسلام را خلاصه میکنند دراینکه نمازی بخوانندوروزه ای بگیرندودر گرفتاری این جامعه دخالت نکنند،به حسب روایت رسول اکرم مسلم نیستند .امام خمینی

ادامه
6
1
3
حسنعلی  ابراهیمی سعید , hasanaliogab
دوشنبه 8 خرداد ، 18:59
========
ادامه
عمار   , em313
‏آنهائی که اسلام را خلاصه میکنند دراینکه نمازی بخوانندوروزه ای بگیرندودر گرفتاری این جامعه دخالت نکنند،به حسب روایت رسول اکرم مسلم نیستند .امام خمینی

ادامه
6
1
3
حسنعلی  ابراهیمی سعید , hasanaliogab
دوشنبه 8 خرداد ، 18:59
========
ادامه
عمار   , em313
‏آنهائی که اسلام را خلاصه میکنند دراینکه نمازی بخوانندوروزه ای بگیرندودر گرفتاری این جامعه دخالت نکنند،به حسب روایت رسول اکرم مسلم نیستند .امام خمینی

ادامه
6
1
3
حسنعلی  ابراهیمی سعید , hasanaliogab
دوشنبه 8 خرداد ، 18:59
========
ادامه