مصطفی  پرشین , classic2011

مصطفی پرشین

 خلق را تقلیددشان بر باد داد   ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
مصطفی  پرشین , classic2011

مصطفی پرشین

مطالب