امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

 آن دیده کز این ایوان ایوان دگر بیند / صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد
امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31
امیر حسین  مقدم , amir1006
در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست. تنها یک چیز را نباید از یاد برد. تو برای کاری به دنیا آمدی که اگر آن را انجام نرسانی، هیچ کاری نکرده ای.
از آدمی کاری بر می آید که آن کار نه از آسمان بر می آید و نه از زمین و نه از کوه ها، اما تومی گویی کارهای زیادی از من بر می آید، این حرف تو به این می ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه ای را ساطور گوشت کنی و بگویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته ام؛ خود را این قدر ارزان مفروش که بسیار گرانبهایی!

بهانه می آوری که من با انجام دادن کارهای سودمند روزگار می گذرانم.
دانش می آموزم، فلسفه و فقه و منطق و ستاره شناسی و پزشکی می خوانم، اما این ها همه برای توست و تو برای آن ها نیستی.
اگر خوب فکر کنی در می یابی که اصل تویی و همه این ها فرع است.
تو نمی دانی که چه شگفتی ها و چه جهان های بیکرانی در تو موج می زند.آخر این تن تو اسب توست اسبی بر سر آخور دنیا، خوراک این اسب که خوراک تو نیست.
فیه ما فیه
ادامه
99
امیر حسین  مقدم , amir1006
1 ماه پیش
جوهر عشق «رنج بردن» برای چیزی و «پروردن آن است» ،یعنی عشق و رنج جدایی ناپذیرند. آدمی چیزی را دوست می دارد که برای آن رنج برده باشد و رنج چیزی را بر خویشتن ھموار میکند که عاشقش باشد.

اریك فروم
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
1 ماه پیش
صبر یعنی اینکه قادر باشید هفت احساس
تنفر
علاقه
لذت
اضطراب
خشم
غم
و ترس
را در خود کنترل، مدیریت و مهار کنید.
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 ماه پیش
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 ماه پیش
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
شما هر وقت عشقی داشتید كه در آن به اضطراب افتادید، بدانید كه چیزی از معشوق می‌خواسته‌اید؛ اما اگر بنا بر دادن چیزی به معشوق باشد، هیچ‌گاه اضطراب در كار نیست.

مصطفی ملکیان
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
شادی و اندوه از دیدگاه علی علیه السلام

سال های طولانی در کنار او از قرآن می پرسیدم. او با پیشانی بلند و گشوده و نگاهی عمیق و صدایی آرام تفسیر و تاویل آیات را بیان می کرد.
از لطایفی که در آیات وجود دارد سخن می گفت. همین اشاره هایش به ظرف عمر و گردش ایام از سر چشمه زندگی بخش و زندگی ساز قرآن جوشیده است. بکذارید برایتان یک مثال روشن بزنم.

علی در باره شادی و غم نکته غریبی برایم نوشته است. هرچه به نوشته او می اندیشم، مثل بوته ای گل که پی در پی برگ های تازه ای از آن می روید و غنچه های نویی می درخشد. سخنش زنده است، ریشه می زند و به بار و برگ وشکوفه و میوه می نشیند. تمام نمی شود.

پسر عباس! شادمانی انسان به خاطر چیزی است که انتظار نداشته و بهره اش شده است.

اندوه او به خاطر از دست دادن چیزی است که گمان نمی کرده از دست بدهد.

پسر عمو! شادی ات را با دستیابی و یاری از حقیقت جستجو کن. شادی تو همان است که به دنیای باقی و آتی می فرستی و اندوهت؟ همانی است که هنگامی که از این دنیا سفر کردی، به پشت سر که می نگری؛ با حسرت و اندوه با خود می گویی کاش آن کار را ناتمام نگذاشته بودم.

حسرت بزرگ، ناتمام ماندن روح و زمینگیرشدن و زمینگیر ماندن است. شادی بزرگ پروازانسان تا بر معشوق ابدی ست.…
ادامه